Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÔØI CAÛM ÔN
Em xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày Nguyeãn Tieán Huy, duø

K
H
TN

raát baän roän nhöng luoân taän tình höôùng daãn cho chuùng em trong suoát
quaù trình thöïc hieän luaän vaên.

Caûm ôn caùc thaày coâ giaùo, nhaát laø caùc giaûng vieân cuûa Khoa Coâng

H

ngheä thoâng tin, ñaõ giaûng daïy, truyeàn ñaït cho chuùng em nhöõng kieán

Đ

thöùc boå ích ñaõ trôû thaønh neàn taûng ñeå chuùng em coù theå thöïc hieän toát

–

luaän vaên.

C
N
TT

Thaønh thaät caûm ôn vì söï ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ cuûa gia ñình, baïn beø

K
H
O
A

daønh cho chuùng em trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên.

1

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU..................................................................................................6
PHẦN 2: HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU...............................................................8

K
H
TN

2.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG :..................................................................................... 8
2.1.1. Hiện trạng về mặt tổ chức :.................................................................................. 8
2.1.2. Hiện trạng về mặt nghiệp vụ :.............................................................................. 9
2.2. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU: .................................................................................. 10
2.2.1. Yêu cầu chức năng:............................................................................................ 10
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng:...................................................................................... 11

PHẦN 3: MÔ HÌNH HOÁ....................................................................................12

H

3.1. SƠ ĐỒ SỬ DỤNG :.................................................................................................. 12
3.1.1. Sơ đồ thể hiện các chức năng chính của phần mềm: ......................................... 12
3.1.2. Diễn giải sơ đồ:.................................................................................................. 13
3.1.3. Ký hiệu :............................................................................................................. 14
3.2. SƠ ĐỒ LỚP :............................................................................................................ 15
3.2.1. Sơ đồ lớp:........................................................................................................... 15
3.2.2. Bảng thuộc tính các lớp đối tượng :..........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác 9 10 319