Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn địa lý

Được đăng lên bởi Phước Bảo Phan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I
TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU
1.1. TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.1. Những nhận thức về xói mòn.
1.1.1.1. Khái niệm.
Thuật ngữ xói mòn (erosion) có nguồn gốc từ tiếng Latinh “erosion” nghĩa
là cào mòn. Hiểu với nghĩa khái quát thì xói mòn là sự chuyển dời vật lý lớp đất
mạt từ cao xuống thấp hoặc từ nơi này đến nơi khác do các tác nhân khác nhau như
nước chảy, gió, sức kéo trọng lực. Quá trình di chuyển lớp đất do nước đều kéo
theo các vật liệu tan và không tan [7]. Trong đó, xói mòn do nước là quá trình phá
huỷ lớp phủ thổ nhưỡng dưới hình thức cuốn trôi các phần tử đất từ nơi cao đến
nơi thấp dưới tác động của mưa và dòng chảy, làm giảm độ phì đất và gây thoái
hoá đất.
1.1.1.2. Đặc điểm
Quá trình xói mòn diễn ra chủ yếu ở lớp bề mặt trên cùng của lớp thổ
nhưỡng do lực tương tác của các tác nhân bên ngoài lên các phần tử đất trên cùng.
Lực tác động này chủ yếu là động lực của cường độ mưa và lực tác dụng của gió.
Theo nhiều nhà nghien cứu thì quá trình di chuyển các vật liệu bề mặt từ nơi này
đến nơi khác do tác nhân xói mòn có thể phân thành 3 giai đoạn (03 pha) [7].
a. Pha thứ nhất: Tách các cấu tử đất ra khỏi khối đất.
Pha này xảy ra khi có sự tác động của xung lực hạt mưa hoặc lực tác dụng
của gió lên các phần tử đất trên cùng của bề mặt đất. Lực tác động này thắng lực
liên kết của hạt đất với khối đất làm cho các phần tử tách ra khỏi lớp đất. Lúc này
chúng mới chỉ bị tách ra khỏi khối đất bề mặt và rơi xuống tại các vị trí xung quanh
khu vực chịu lực tác động chứ chưa di chuyển ra xa vị trí ban đầu.
b. Pha thứ hai: Di chuyển các phần tử tách ra đến nơi khác.

Các phần tử bị tách ra khỏi khối đất lúc này sẽ không còn sự liên kết với lớp
bề mặt, vì vậy nó dễ dàng bị dòng chảy măt hay gió cuốn đi, các phần tử sẽ thay
đổi vị trí theo thế năng của dòng chảy từ nơi cao đến nơi thấp hơn hoặc theo
phương lực tác dụng của gió.
c. Pha thứ 3: Lắng đọng các phần tử đất đến một nơi khác.
Đây là pha cuối cùng trong quá trình xói mòn, các phần tử đất bị cuốn theo
dòng chảy mặt (hay gió) sẽ lắng đọng và tích tụ ...





 !"#$%&'()
*+'',(
- %&'()./012'13"&-45" 6 '78 '9/012'1:;8
<="=1()'>-#?';8@+'A-+ B%&'()<=2C"-D>EF'# <G<?HIJ
(K  6"81%-5 JH1L" 6M'=DI7M'@+"E1"+" +"N@+"8-O
O?""PDQ'&Q2!"@R1 0S<C"-+ 0BE'"-D><?HIJ E1O?"I$-@R1
/1"+"# <',- 8#=@T 8UVW01I&Q%&'()E1O?"<=A-+ 0BH+
-X<?HHY ZO[EO?'B !""-5 0T'"+"H\ ]IJ 6M'"81I7
M' JHEO?' +"I^"Y8(O8#=E)"PDQ<=('P(I^HBIJ #=ND 1+'
1+IJ 
_L"I'>(
-+ 0B%&'()E'`08"YD7-a<?Hb$(L 0c"d"Y8<?H Z
O[E1<C" OM +""Y8"+" +"Nbc1='<c"+"H\ ]IJ  0c"d
C" +"I^=D"YD7-<=I^<C""Y8"OFI^(O8#=<C" +"Ee"Y8'&
/1'$-='/"!- BA-+ 0BE'"-D>"+"# <',-b$(L 6M'=D
I7M'@+"E1 +"N%&'()"& >HN =f'8'I1K.gfH83UVW
8h8 !J i+""+""J- ]IJ 08@j'@5'IJ 
h8=D%PD08@'"&2C +"I^"Y8%-<C"K (O81L"<C" +"Ee
"Y8'&<c"+"H\ ]IJ 0c"d"Y8b$(L IJ C" +"I^=D k<C"
<'c@7 "Y8K IJ #?'@5'IJ <=("1"+"H\ ] +"08@j'<?HIJ l"=D
"l(?'"mbn +"08khi@5'IJ b$(L #=0M'%-5 K'"+"#n 0o%-A-8
@-#C""n-<C" +"I^"!"O8E'"-D>08%8#n 0ob8I\-
bh8 !8'ip'"-D>"+"H\ ] +"08I7M'@+"
Luận văn địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn địa lý - Người đăng: Phước Bảo Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Luận văn địa lý 9 10 241