Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh Nghệ An

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA KINH TẾ

−−−−−−−−−−−

LÊ THỊ HOÀI THU

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh Nghệ An

Ngành: Tài chính ngân hàng

Vinh, tháng 3 năm 2012

B¸o c¸o thùc tËp

Lª ThÞ Hoµi Thu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA KINH TẾ

−−−−−−−

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:

Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i
Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh phè Vinh
- NghÖ An

Ngành: Tài chính – Ngân hàng

Giáo viên hướng dẫn : Th.s Đoàn Thị Thành Vinh
Sinh viên thực hiện

: Lê Thị Hoài Thu

Lớp

: 49b2 - TCNH

MSSV

: 0854025435

Vinh, tháng 03 năm 2012
2

B¸o c¸o thùc tËp

Lª ThÞ Hoµi Thu
MỤC LỤC

Trang
Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ.........................................................................
A. LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 6
B. NỘI DUNG
Phần 1: Khái quát chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố Vinh......................................................................................................... 10
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT thành phố Vinh........... 10
1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.............................................................. 12
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ.................................................................................. 12
1.2.2. Cơ cấu tổ chức............................................................................................ 13
1.3. Tình hình hoạt động của NHNo & PTNT thành phố Vinh trong thời gian
qua.............................................................................................................................. 18
1.3.1. Tình hình huy động vốn.............................................................................
1.3.2. Tình hình sử dụng vốn...............................................................................
1.3.3. Công tác tài chính - kế toán - ngân quỹ.....................................................
1.3.4. Hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối, thanh toán xuất
nhập khẩu...................................................................................................................

18
20
22
23

1.3.5. Một số hoat động khác............................................................................... 25
26
Phần 2: Thực trạng và giải p...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA KINH T
−−−−−−−−−−−
LÊ THỊ HOÀI THU
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh -
Nghệ An
Ngành: Tài chính ngân hàng
Vinh, tháng 3 năm 2012
Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh Nghệ An - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh Nghệ An 9 10 214