Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Được đăng lên bởi Thuận Demon
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần
cao su Đà Nẵng.

Luận văn
Hiện trạng môi trường và
thiết kế hệ thống xử lý môi
trường không khí tại công ty
cổ phần cao su Đà Nẵng

SVTH : Âinh Thë Viãût Haì - Låïp 01MT
GVHD: GVC - ThS. Nguyễn Thị Lê

Trang 1

Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần
cao su Đà Nẵng.

MỤC LỤC
Chương 8..........................................................................................................................4
8.1. TÍNH TOÁN LƯỢNG KHÍ ĐỘC HẠI THẢI RA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT
CHÁY NHIÊN LIỆU.......................................................................................................4
8.1.1. Tính toán lượng khí thải độc hại..........................................................................4
Bảng 8.2............................................................................................................................5
Bảng 8.3. Lượng khói thải và tải lượng các chất ô nhiễm có trong khói thải.................6
Bảng 8.4. Nồng độ phát thải của các chất ô nhiễm..........................................................6
8.1.2.1. Hệ số khuyếch tán  y và  z ................................................................................9
8.1.2.3. Tính toán phân bố các chất ô nhiễm.................................................................11
8.1.3.1. Tính chất và tác hại của khí SO2.......................................................................30
1a. Thiết bị lọc khí rỗng tốc độ cao................................................................................33
1b. Thiết bị rửa khí có lớp đệm.......................................................................................33
1c. Thiết bị khử khí kiểu sủi bọt......................................................................................33
1b. Tháp hấp phụ với chất hấp phụ đứng yên................................................................34
2b. Tháp hấp phụ hoạt động liên tục..............................................................................34
4b. Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion............................................................35
5b. Xử lý khí thải bằng phương pháp xúc tác nhiệt.......................................................36
6b. Phương pháp nhiệt....................................................................................................36
7b. Phương pháp ngưng tụ........................
Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần
cao su Đà Nẵng.
Luận văn
Hiện trạng môi trường và
thiết kế hệ thống xử lý môi
trường không khí tại công ty
cổ phần cao su Đà Nẵng
SVTH : Âinh Thë Viãût Haì - Låïp 01MT Trang 1
GVHD: GVC - ThS. Nguyễn Thị Lê
Luận văn Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng - Người đăng: Thuận Demon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Luận văn Hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý môi trường không khí tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 9 10 401