Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương

Được đăng lên bởi Lê TrẦn Ái TrÂm
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 3791 lần   |   Lượt tải: 28 lần
z

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………



Luận văn
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và
các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần
Xây dựng và Thương mại Thùy Dương

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
Lời mở đầu ............................................................................................................... 3
CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán .... 5
1. Kế toán vốn bằng tiền ......................................................................................... 5
1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền ................................................ 5
1.2. Kế toán tiền mặt ................................................................................................. 6
1.2.1 Nguyên tắc chế độ lƣu thông tiền mặt ............................................................. 6
1.2.2 Kế toán tiền mặt ............................................................................................... 7
1.2.2.1 Nội dung, kết cấu tài khoản 111 .................................................................. 8
1.2.2.2 Trình tự kế toán tiền mặt .............................................................................. 9
1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng .............................................................................. 15
1.3.1 Một số quy định về hạch toán Tiền gửi ngân hàng ........................................ 15
1.3.2 Kế toán tiền gửi ............................................................................................. 15
1.3.2.1 Nội dung, kết cấu tài khoản 112 ................................................................ 15
1.4 Kế toán tiền đang chuyển .................................................................................. 18
1.4.1 Nội dung, kết cấu của tài khoản 113 ............................................................. 18
1.4.2 Phƣơng pháp hạch toán một số các nghiệp vụ chủ yếu ................................ 19
2. Kế toán các khoản phải thanh toán. ................................................................ 21
2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng ............................................................ 21
2.1.1 Nội dung kết cấu của TK 131 ....................................................................... 21
2.1.2 Trình tự hạch toán ......................................................................................... 22
2.2. Kế toán các khoản phải thu nội bộ ..................................................................
z
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG………………

Luận văn
Hoàn thin công tác kế toán vn bng tin và
các khon thanh toán ti Công ty C phn
y dng và Thương mi Thùy Dương
Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương - Người đăng: Lê TrẦn Ái TrÂm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 9 10 819