Ktl-icon-tai-lieu

Luân văn: Nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài gòn

Được đăng lên bởi letrung3892-gmail-com
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

Tên cơ quan thực tập : Ngân hàng TMCP Quân Đội- Bắc Sài Gòn
Thời gian thực tập

: 10/9/2012 – 14/12/2012

Người hướng dẫn

: Ths. Ngô Hữu Hùng

Sinh viên thực hiệ

: Dương Thị Hải Yến

Lớp

: TC0911

Tháng 12 năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

Tên cơ quan thực tập : Ngân hàng TMCP Quân Đội- Bắc Sài Gòn
Thời gian thực tập

: 10/9/2012 –14/12/2012

Người hướng dẫn

: Ths. Ngô Hữu Hùng

Sinh viên thực hiệ

: Dương Thị Hải Yến

Lớp

: TC0911

Tháng 12 năm 2012

Báo cáo tốt nghiệp

Đại học Hoa Sen

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC HOA SEN
KHOA KINH T THƯƠNG MẠI
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
PN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DNG CÁ NHÂN
MT S GII PHÁP NHM NG CAO HOT
ĐỘNG TÍN DNG NN TI NN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BC SÀI GÒN
Tên cơ quan thc tp : Ngân hàng TMCP Quân Đội- Bc Sài Gòn
Thi gian thc tp : 10/9/2012 – 14/12/2012
Người hướng dn : Ths. Ngô Hu Hùng
Sinh viên thc hi : Dương Thị Hi Yến
Lp : TC0911
Tháng 12 năm 2012
Luân văn: Nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài gòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luân văn: Nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài gòn - Người đăng: letrung3892-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Luân văn: Nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài gòn 9 10 585