Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Được đăng lên bởi maithuyduong694
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… 1
Chương 1 – TỔNG QUAN…………………………………………………………

2

1.1. Giới thiệu về vật liệu titan đioxit………………………………………………. 2
1.1.1. Cấu trúc của TiO2………………………………………………………..

2

1.1.2. Sự chuyển pha trong TiO2……………………………………………….

4

1.1.3. Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất của TiO2 kích thước nm………… 5
1.1.4. Các ứng dụng của vật liệu TiO2 kích thước nm…………………………

8

1.2. Các phương pháp điều chế TiO2 kích thước nm được biến tính bằng nitơ……. 9
1.3. Các phương pháp điều chế TiO2 kích thước nm được biến tính bằng kẽm……

21

1.4. Các phương pháp nghiên cứu………………………………………………….. 23
1.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)……………………………………..

23

1.4.2. Phương pháp khảo sát khả năng quang xúc tác của titan đioxit………… 25
1.4.3. Phương pháp phân tích nhiệt…………………………………………….

25

Chương 2 - THỰC NGHIỆM………………………………………………………

27

2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu……………………………………………… 27
2.2. Hóa chất và thiết bị…………………………………………………………….. 27
2.3. Phương pháp thực nghiệm……………………………………………………... 28
2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của NH3 đến cấu trúc và tính chất của bột NTiO2 kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước 28
2.3.2. Phương pháp thực nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nm biến
tính N theo phương pháp tẩm từ chất đầu TiCl4……………………………….

28

2.3.3. Phương pháp thực nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét
biến tính bằng hỗn hợp N và Zn theo phương pháp thủy phân TiCl4………….. 29
2.3. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................

31

2.4.1. Phương pháp tính toán lý thuyết cấu trúc của TiO2 biến tính nitơ………

31

1

2.4.2. Phổ tán xạ tia X (EDS)…………………………………………………..

31

2.4.3. Phổ UV-Vis……………………………………………………………...

31

2.4.4. Phương pháp XRD………………………………………………………

31

2.4.5. Phương pháp khảo sát khả năng quang xúc tác của titan đioxit………… 31
Chương 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN………………………………………...

33

3.1. Ảnh hưởng của NH3 đến cấu trúc và tính chất của bột TiO2-xNx kích thước nm
điều chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước………………………...

33

3.1.1. Kết quả tính toán lý thuyết………………………………………………

33

3.1. 2. Phân tích dữ liệu từ XRD……………………………………………….

34

3.1.3. Phổ EDS…………………………………………………………………

35

3.1.4. Phổ UV – Vis……………………………………………………………. 36
3.1.5. Hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm…………………………………..

36

3.2. Điều chế bột TiO2 kích thước nm biến tính bằng N theo phương pháp thủy
phân TiCl4…………………………………………………………………………..

36

3...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… 1
Chương 1 – TỔNG QUAN………………………………………………………… 2
1.1. Giới thiệu về vật liệu titan đioxit………………………………………………. 2
1.1.1. Cấu trúc của TiO
2
……………………………………………………….. 2
1.1.2. Sự chuyển pha trong TiO
2
………………………………………………. 4
1.1.3. Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất của TiO
2
kích thước nm………… 5
1.1.4. Các ứng dụng của vật liệu TiO
2
kích thước nm………………………… 8
1.2. Các phương pháp điều chế TiO
2
kích thước nm được biến tính bằng nitơ……. 9
1.3. Các phương pháp điều chế TiO
2
kích thước nm được biến tính bằng kẽm…… 21
1.4. Các phương pháp nghiên cứu………………………………………………….. 23
1.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)…………………………………….. 23
1.4.2. Phương pháp khảo sát khả năng quang xúc tác của titan đioxit………… 25
1.4.3. Phương pháp phân tích nhiệt……………………………………………. 25
Chương 2 - THỰC NGHIỆM……………………………………………………… 27
2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu……………………………………………… 27
2.2. Hóa chất và thiết bị…………………………………………………………….. 27
2.3. Phương pháp thực nghiệm……………………………………………………... 28
2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của NH
3
đến cấu trúc tính chất của bột N-
TiO
2
kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân TiCl
4
trong dung dịch nước
28
2.3.2. Phương pháp thực nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nm biến
tính N theo phương pháp tẩm từ chất đầu TiCl
4
……………………………….
28
2.3.3. Phương pháp thực nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét
biến tính bằng hỗn hợp N và Zn theo phương pháp thủy phân TiCl
4
…………..
29
2.3. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 31
2.4.1. Phương pháp tính toán lý thuyết cấu trúc của TiO
2
biến tính nitơ……… 31
1
Luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ - Người đăng: maithuyduong694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ 9 10 576