Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn nghiên cứu về VPN

Được đăng lên bởi darkapple520-gmail-com
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2586 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Công nghệ

Khoá luận tốt nghiệp

Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1: Tổng quan về VPN
Tổng Quan ...................................................................................................... 5
1.1
Định nghĩa VPN ................................................................................... 5
1.2
Lợi ích của VPN .................................................................................. 6
1.3
Chức năng của VPN ............................................................................. 7
2
Định nghĩa “đường hầm” và “mã hoá” ......................................................... 7
2.1
Định nghĩa đường hầm: ........................................................................ 7
2.2
Cấu trúc một gói tin IP trong đường hầm: ............................................ 8
2.3
Mã hoá và giải mã (Encryption/Deccryption): ...................................... 8
2.4
Một số thuật ngữ sử dụng trong VPN: .................................................. 8
2.5
Các thuật toán được sử dụng trong mã hoá thông tin ............................ 9
3
Các dạng kêt nối mạng riêng ảo VPN ......................................................... 10
3.1
Truy cập VPN (Remote Access VPNs) .............................................. 10
3.1.1
Một số thành phần chính ............................................................. 11
3.1.2
Thuận lợi chính của Remote Access VPNs: ................................ 12
3.1.3
Ngoài những thuận lợi trên, VPNs cũng tồn tại một số bất lợi khác
như:
.................................................................................................... 12
3.2
Site – To – Site VPN ......................................................................... 13
3.2.1
Intranet........................................................................................ 14
3.2.2
Extranet VPNs (VPN mở rộng) ................................................... 16
4.
VPN và các vấn đề an toàn bảo mật trên Internet. ..................................... 18
4.1
An toàn và tin cậy. ............................................................................. 19
4.2
Hình thức an toàn ............................................................................... 20
1.

Chương 2: Giao thức trong VPN
Bộ giao thức IPSec (IP Security Protocol): ................................................ 22
1.1 Cấu trúc bảo mật ..................................................................................... 22
1.1.1 Hiện trạng................................
Khoá luận tt nghiệp Đại học Công ngh
Lê Anh Hưng K49DB
1
Mục lục
Lời m đầu
Chương 1: Tổng quan v VPN
1. Tổng Quan ...................................................................................................... 5
1.1 Định nghĩa VPN ................................................................................... 5
1.2 Lợi ích của VPN .................................................................................. 6
1.3 Chức năng của VPN ............................................................................. 7
2 Định nghĩa “đường hầm” và “mã hoá” ......................................................... 7
2.1 Định nghĩa đường hầm: ........................................................................ 7
2.2 Cấu trúc một gói tin IP trong đường hầm: ............................................ 8
2.3 Mã hoá và giải mã (Encryption/Deccryption): ...................................... 8
2.4 Một số thuật ngữ sử dụng trong VPN: .................................................. 8
2.5 Các thuật toán được sử dụng trong mã hoá thông tin ............................ 9
3 Các dạng kêt nối mạng riêng ảo VPN ......................................................... 10
3.1 Truy cập VPN (Remote Access VPNs) .............................................. 10
3.1.1 Một số thành phần chính ............................................................. 11
3.1.2 Thuận lợi chính của Remote Access VPNs: ................................ 12
3.1.3 Ngoài những thuận lợi trên, VPNs cũng tồn tại một số bất lợi khác
như: .................................................................................................... 12
3.2 Site – To – Site VPN ......................................................................... 13
3.2.1 Intranet........................................................................................ 14
3.2.2 Extranet VPNs (VPN mrộng) ................................................... 16
4. VPN và các vấn đề an toàn bảo mật trên Internet. ..................................... 18
4.1 An toàn và tin cậy. ............................................................................. 19
4.2 Hình thức an toàn ............................................................................... 20
Chương 2: Giao thức trong VPN
1 Bộ giao thức IPSec (IP Security Protocol): ................................................ 22
1.1 Cấu trúc bảo mật ..................................................................................... 22
1.1.1 Hiện trạng ......................................................................................... 23
2 Chế độ làm việc của IPSec .......................................................................... 23
2.1 Chế độ chuyển vận (Transport mode) ................................................. 23
2.2 Chế độ đường hầm ( Tunnel Mode ):.................................................. 24
3 Giao thức PPTP và L2TP ............................................................................. 31
3.1 Giao thức định đường hầm điểm tới điểm (Point-to-Point Tunneling
Protocol) ....................................................................................................... 31
3.1.1 Quan hgiữa PPTP và PPP ......................................................... 32
3.2 Giao thức chuyển tiếp lớp 2 (Layer 2 Forwarding Protocol) .................... 34
3.3 Giao thức định đường hầm lớp 2 (Layer 2 Tunneling Protocol)............... 35
3.3.1 Quan hgiữa L2TP với PPP ............................................................ 36
3.4 Tổng quan giao thức đinh đường hầm lớp 2 ( L2TP Overview). .......... 38
3.5 Ứng dụng L2TP trong VPN................................................................. 42
3.6 So sánh giữa PPTP và L2TP ............................................................... 42
Luận văn nghiên cứu về VPN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn nghiên cứu về VPN - Người đăng: darkapple520-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Luận văn nghiên cứu về VPN 9 10 827