Ktl-icon-tai-lieu

luận văn thạc sĩ

Được đăng lên bởi ptuananh1980-gmail-com
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Häc viÖn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh quèc gia hå chÝ minh

V¬ng ngäc thÞnh

thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ d©n chñ ë c¬ së
trªn ®Þa bµn huyÖn hoµi ®øc, hµ néi
Chuyªn ngµnh: Lý luËn vµ lÞch sö nhµ níc vµ ph¸p luËt
M· sè:
603801

luËn v¨n th¹c sÜ luËt häc

Ngêi híng dÉn khoa häc: TS Lª Thiªn H¬ng

Hµ Néi - 2010

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

PLDC :
QCDC:
HĐND:
UBND:
MTTQ:

Pháp lệnh dân chủ
Quy chế dân chủ
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Mặt trận Tổ quốc

1

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...........................................................................................................................4
1.
Tính cấp thiết của đề tài............................................................................................4
2.

Tình hình nghiên cứu đề tài......................................................................................5

3.

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của luận văn...........................................................7

4.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.......................................................7

5.

Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu...............................................8

6.

Đóng góp của luận văn.............................................................................................8

7.

Kết cấu của luận văn:...............................................................................................8

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ..9
2

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.9
1.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ................................................................................................23
1.3. VAI TRÒ CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở XÃ,
PHƯỜNG........................................................................................................................28
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI…………………………………………………33
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI HUYỆN HOÀI
ĐỨC……………………………………………………………………………………33
2.2. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN
CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI................................39
2.3. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THỰC
HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC,
HÀ NỘI.................................................................................................................
Häc viÖn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh quèc gia hå chÝ minh
V¬ng ngäc thÞnh
thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ d©n chñ ë c¬ së
trªn ®Þa bµn huyÖn hoµi ®øc, hµ néi
Chuyªn ngµnh: Lý luËn vµ lÞch sö nhµ níc vµ ph¸p luËt
M· sè: 603801
luËn v¨n th¹c sÜ luËt häc
Ngêi híng dÉn khoa häc: TS Lª Thiªn H¬ng
Hµ Néi - 2010
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
PLDC : Pháp lệnh dân chủ
QCDC: Quy chế dân chủ
HĐND: Hội đồng nhân dân
UBND: y ban nhân dân
MTTQ: Mặt trận Tổ quốc
1
luận văn thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn thạc sĩ - Người đăng: ptuananh1980-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
luận văn thạc sĩ 9 10 463