Ktl-icon-tai-lieu

luận văn thạc sỹ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 7844 lần   |   Lượt tải: 59 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

H

PHẠM ĐỨC TRÌNH

H

U

TE

C

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CHO CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG TỈNH BÌNH DƢƠNG
ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05

TP. HỒ CHÍ MINH, 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

H

PHẠM ĐỨC TRÌNH

U

TE

C

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CHO CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG TỈNH BÌNH DƢƠNG
ĐẾN NĂM 2020
LUẬN VĂN THẠC SĨ

H

Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05

HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. PHẠM VĂN TÀI

TP. HỒ CHÍ MINH, 2011

CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

Cán bộ hƣớng dẫn khoa học : TS. PHẠM VĂN TÀI

H

Cán bộ nhận xét 1 :

C

Cán bộ nhận xét 2 :

TE

Luận văn thạc sỹ đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ
TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2012

Thành phần đánh giá luận văn thạc sỹ gồm :

U

1. TS. Trƣơng Quang Dũng
2. TS. Trần Đình Hiền

H

3. TS. Nguyễn Đình Luận
4. TS. Nguyễn Văn Dũng
5. TS. Trần Anh Dũng
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn và Khoa quản lý

chuyên ngành sau khi luận văn đã đƣợc sữa chữa.

Chủ tịch Hội Đồng đánh giá luận văn

Khoa quản lý chuyên ngành

TRƢỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM
PHÒNG QLKH – ĐTSĐH
------------------------------------

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------------------------------------TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2012

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ

Họ và tên học viên :

PHẠM ĐỨC TRÌNH

Giới tính : Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1980

Nơi sinh : Thanh Hoá

Chuyên ngành :

MSHV : 1084011039

Quản trị kinh doanh

H

I. TÊN ĐỀ TÀI

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP

C

TRONG TỈNH BÌNH DƢƠNG ĐẾN NĂM 2020

TE

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG

Thực hiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành “Quản trị kinh doanh” theo quy
định của nhà trƣờng với nội dung “Phát triển nguồn nhân lực cho các Doanh

H

U

nghiệp trong tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020”

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ :

26/09/2011

IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ :

15/03/2012

V. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN :

TS. PHẠM VĂN TÀI

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)

KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Họ tên và chữ ký)

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố
trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho
việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong
luận văn đã đƣ...
HUTECH
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƢNG ĐẠI HỌC K THUT CÔNG NGH TP. HCM
PHM ĐC TRÌNH
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CHO CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG TỈNH BÌNH DƢƠNG
ĐẾN NĂM 2020
LUẬN VĂN THẠC
Chuyên ngành : QUN TRỊ KINH DOANH
s: 60.34.05
TP. HCHÍ MINH, 2011
luận văn thạc sỹ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn thạc sỹ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
luận văn thạc sỹ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 9 10 668