Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3366 lần   |   Lượt tải: 3 lần
i

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT......................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ ................................................................................... ii
PHẦN MỞ ðẦU .................................................................................................... 1
Chương 1: Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT.................... 4
1.1.

ðặc ñiểm ngành CNTT............................................................................. 4

1.2.

ðặc ñiểm nguồn nhân lực CNTT .............................................................. 6

1.3.

Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT....................... 9

1.4.

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CNTT của một số nước .............10

Kết luận .................................................................................................................16
Chương 2: Thực trạng ñào tạo và phát triển nhân lực CNTT tại thành phố HCM...17
2.1.

Vị trí của ngành CNTT ñối với kinh tế xã hội thành phố .........................17

2.2.

Tình hình ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố............23

Kết luận .................................................................................................................43
Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố HCM ñến năm 2020 ........44
3.1.

Quan ñiểm ...............................................................................................44

3.2.

Mục tiêu ..................................................................................................45

3.3.
Nhu cầu nhân lực CNTT ñến năm 2010 và ñịnh hướng phát triển nhân lực
CNTT ñến năm 2020 .............................................................................................46
3.4.

Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT .......................................48

3.5.

Các chương trình ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT ................54

3.6.

Nguồn vốn phục vụ ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT.............58

3.7.

Kiến nghị.................................................................................................62

Kết luận .................................................................................................................64
PHẦN KẾT LUẬN.................................................................
i
MỤC LỤC
Nội dung Trang
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT......................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ ................................................................................... ii
PHẦN MỞ ðẦU .................................................................................................... 1
Chương 1: Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT.................... 4
1.1. ðặc ñiểm ngành CNTT............................................................................. 4
1.2. ðặc ñiểm nguồn nhân lực CNTT.............................................................. 6
1.3. Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT....................... 9
1.4. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CNTT của một số nước .............10
Kết luận.................................................................................................................16
Chương 2: Thực trạng ñào tạo và phát triển nhân lực CNTT tại thành phố HCM...17
2.1. Vị trí của ngành CNTT ñối với kinh tế xã hội thành phố .........................17
2.2. Tình hình ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố............23
Kết luận.................................................................................................................43
Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố HCM ñến năm 2020 ........44
3.1. Quan ñiểm...............................................................................................44
3.2. Mục tiêu ..................................................................................................45
3.3. Nhu cầu nhân lực CNTT ñến m 2010 ñịnh hướng phát triển nhân lực
CNTT ñến năm 2020 .............................................................................................46
3.4. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT.......................................48
3.5. Các chương trình ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT ................54
3.6. Nguồn vốn phục vụ ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT.............58
3.7. Kiến nghị.................................................................................................62
Kết luận.................................................................................................................64
PHẦN KẾT LUẬN................................................................................................65
Phụ lục 1: Hệ thống chuyên ngành ñào tạo CNTT tại Mỹ và Việt Nam.................. iii
Phụ lục 2: Nhu cầu lao ñộng CNTT thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2010 .......... iv
Phụ lục 3: Chương trình ñào tạo CNTT của Việt Nam và Úc.................................. v
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................... x
Luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sỹ - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Luận văn thạc sỹ 9 10 528