Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nhomnhom93
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GVHD: Thạc sĩ Lê Thị Phúc
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt
không thể thay thế, là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở kinh tế - xã hội và an ninh
quốc phòng. Quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng
của Nhà nước, là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu ổn
định chính trị- xã hội.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch sử dụng đất, Điều 18, Hiến
pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quy định:
“Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo
đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”. Điều này cũng đã được Luật đất đai
năm 1993; Luật đất đai năm 2003; Luật quy hoạch đô thị năm 2009; Luật bảo vệ
và phát triển rừng năm 2004; Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi
hành luật đất đai; Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ về việc
quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư, Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 quy
định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ
thể hóa. Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước
mắt mà cả lâu dài. Quy hoạch sử dụng đất là công cụ giúp nhà nước quản lý việc
sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý và sử dụng đất có hiệu quả, khoa học,
thống nhất, bảo vệ cảnh quan môi trường, qua đó phát huy được vai trò to lớn của
đất.
Pháp luật quy hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, điều chỉnh
các hoạt động quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của
pháp luật quy hoạch sử dụng đất sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quy
hoạch. Tuy nhiên, hiện nay thực tiễn thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất ở
SVTH: Nguyễn Hải Đường – Luật K32

1

GVHD: Thạc sĩ Lê Thị Phúc
Việt Nam nói chung, trên địa bàn huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông nói riêng vẫn
còn những bất cập, hạn chế. Điều đó một phần là do những thiếu sót, bất cập của
pháp luật quy hoạch sử dụng đất, một phần là do cách thức tổ chức thực hiện pháp
luật chưa mang lại hiệu quả ở các địa phương. Nâng cao vai trò của pháp luật quy
hoạch sử dụng đất cũng như hiệu quả thực hiện pháp luật trên thực tế là một vấn đề
không hề đơn giản.
Từ thực tế nêu trên, với mong muốn tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực
tiễn về pháp luật quy hoạch sử dụng đất ở nước ta nói chung, trên địa bàn huyện
Đăk Song, tỉnh Đăk Nông nói riêng, tác ...
GVHD: Thạc sĩ Lê Thị Phúc
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt
không thể thay thế, là địa bàn phân bố dân cư, cácsở kinh tế - xã hội an ninh
quốc phòng. Quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhiệm vụ quan trọng
của Nhà nước, là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu ổn
định chính trị- xã hội.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch sử dụng đất, Điều 18, Hiến
pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định:
“Nhà nước thống nhất quản toàn bộ đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo
đảm sử dụng đúng mục đích hiệu quả”. Điều này cũng đã được Luật đất đai
năm 1993; Luật đất đai năm 2003; Luật quy hoạch đô thị năm 2009; Luật bảo vệ
phát triển rừng năm 2004; Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi
hành luật đất đai; Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ về việc
quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
tái định cư, Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 quy
định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ
thể hóa. Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước
mắt cả lâu dài. Quy hoạch s dụng đất công cụ giúp nhà nước quản việc
sử dụng tài nguyên đất một cách hợp sử dụng đất hiệu quả, khoa học,
thống nhất, bảo vệ cảnh quan i trường, qua đó phát huy được vai trò to lớn của
đất.
Pháp luật quy hoạch sdụng đất đã tạo spháp vững chắc, điều chỉnh
các hoạt động quy hoạch sdụng đất. Thực hiện nghiêm túc, đầy đquy định của
pháp luật quy hoạch sử dụng đất sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quy
hoạch. Tuy nhiên, hiện nay thực tiễn thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất
SVTH: Nguyễn Hải Đường – Luật K32 1
Luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp - Người đăng: nhomnhom93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp 9 10 580