Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Thế giới đã và đang diễn ra những biến đổi to lớn và sâu sắc. Những thay
đổi đó, một mặt tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các nước đang trên đà phát
triển có thể nắm bắt vươn tới nhằm đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế
xã hội, mặt khác đang đặt ra những thách thức, những vấn đề phức tạp hơn mà
mỗi quốc gia phải đối phó giải quyết.
Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đang phát
triển như vũ bão với tốc độ nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của khoa
học công nghệ đã đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới. Hợp
tác quốc tế đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc
gia. Để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới, Việt nam cần phải có
các chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn, phù hợp với khả năng của mình.
Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu là một chiến lược của toàn bộ nền
kinh tế, của toàn xã hội.
Để khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội đến năm 2000 và các năm tiếp theo. Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ VIII đã khẳng định và nhất quán thực hiện “Chiến lược tăng trưởng dựa
vào xuất khẩu”.
Đã có nhiều bài viết về vấn đề này, tuy nhiên mỗi bài viết lại đề cập đến
một khía cạnh khác nhau, chưa nêu lên được toàn cảnh trong quá trình thực hiện.
Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề, em lựa chọn đề tài: “Chiến lược tăng trưởng
dựa vào xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2003”.
Trong bài viết, em xin trình bày các nội dung:
Chương I: Tổng quan chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.
Chương II: Chính sách trong chiến lược thúc đẩy xuất khẩu.
Chương III: Tình hình xuất khẩu của Việt nam trong thời gian qua.
Chương IV: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh chiến
lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt nam.
Trong quá trình nghiên cứu, do kiến thức hiểu biết còn hạn chế, nên trong
bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong được sự đóng góp của
các thầy cô giáo và các bạn để đề tài được hoàn chỉnh hơn.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

2

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO
XUẤT KHẨU

I. TÍNH TẤT YẾU CỦA CHIẾN LƯỢC.
1. Từ cách tiếp cận công nghiệp hoá.
Đã từ lâu, Đảng ta xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong
suốt thời kỳ quá độ lên CNXH. Điều đó có nghĩa là công nghiệp hoá đất nước có
ý nghĩa quyết định độ dài thời kỳ quá độ lên một xã hội phồn vinh, bình đẳng và
văn minh ở nước ta.
Hơn 30 năm qua, sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước m...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
LỜI NÓI ĐẦU
Thế giới đã đang diễn ra những biến đổi to lớn sâu sắc. Những thay
đổi đó, một mặt tạo ra những hội thuận lợi cho các nước đang trên đà phát
triển thể nắm bắt vươn tới nhằm đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế
hội, mặt khác đang đặt ra những thách thức, những vấn đề phức tạp hơn mà
mỗi quốc gia phải đối phó giải quyết.
Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đang phát
triển như bão với tốc độ nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của khoa
học công nghệ đã đẩy nhanh q trình quốc tế h đời sống kinh tế thế giới. Hợp
tác quốc tế đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc
gia. Để hội nhập vào nền kinh tế khu vực trên thế giới, Việt nam cần phải
các chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn, phù hợp với khả năng của mình.
Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu một chiến lược của toàn bộ nền
kinh tế, của toàn xã hội.
Để khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội đến năm 2000 các năm tiếp theo. Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ VIII đã khẳng định nhất quán thực hiện Chiến lược tăng trưởng dựa
vào xuất khẩu”.
Đã nhiều bài viết về vấn đề này, tuy nhiên mỗi bài viết lại đ cập đến
một khía cạnh khác nhau, chưa nêu lên được toàn cảnh trong quá trình thực hiện.
Để góp phần làm sáng t vấn đề, em lựa chọn đề tài: Chiến lược tăng trưởng
dựa vào xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2003”.
Trong bài viết, em xin trình bày các nội dung:
Chương I: Tổng quan chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.
Chương II: Chính sách trong chiến lược thúc đẩy xuất khẩu.
Chương III: Tình hình xuất khẩu của Việt nam trong thời gian qua.
Chương IV: Một số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh chiến
lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt nam.
Trong quá trình nghiên cứu, do kiến thức hiểu biết còn hạn chế, nên trong
bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong được sự đóng góp của
các thầy giáo các bạn để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
Luận văn tốt nghiệp Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam.pdf 9 10 670