Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp : Mạng scada giám sát và thu thập số liệu điện năng

Được đăng lên bởi Camtho Vo
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: Nguyeãn Ñöùc Thaønh
Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ SCADA VAØ HMI
I.Khaùi nieäm veà SCADA vaø HMI
Thò tröôøng tieâu thuï haøng hoaù luoân ñoøi hoûi khoâng ngöøng naâng cao chaát
löôïng, giaûm giaù thaønh, ñoåi môùi keát caáu, maãu maõ saûn phaåm. Nhu caàu ñoù ñaët
ra yeâu caàu tìm kieám moät phöông thöùc saûn xuaát môùi ñeå taïo neân caùc daây
chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng cho pheùp nhanh choùng thay ñoåi maãu maõ, loaïi saûn
phaåm. Daây chuyeàn töï ñoäng “cöùng” goàm nhieàu thieát bò töï ñoäng chuyeân duøng
ñoøi hoûi voán ñaàu tö lôùn, nhieàu thôøi gian ñeå thieát keá vaø cheá taïo, trong luùc quy
trình coâng ngheä luoân caûi tieán, nhu caàu ñoái vôùi chaát löôïng vaø quy caùch cuûa
saûn phaåm luoân thay ñoåi. Bôûi vaäy nhu caàu meàn hoaù hay linh hoaït daây chuyeàn
saûn xuaát ngaøy caøng taêng. Caùc daây chuyeàn saûn xuaát coù khaû naêng thay ñoåi
nhanh choùng laïi khoâng toán nhieàu coâng suaát ñeå chuyeån sang saûn xuaát saûn
phaåm môùi, sang moät quy trình coâng ngheä môùi. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu
treân, yeâu caàu phaûi coù moät heä thoáng saûn xuaát môùi. Heä thoáng saûn xuaát töï
ñoäng linh hoaït hay goïi taét laø heä thoáng saûn xuaát linh hoaït (FMS) aùp duïng
thaønh töïu khoa hoïc vaø kyõ thuaät veà tin hoïc, kyõ thuaät ñieàu khieån soá, ñieàu
khieån ngöôøi maùy. Ñaët bieät laø moâ hình saûn xuaát töï ñoäng Workcell –teá baøo
saûn xuaát töï ñoäng –laø ñôn vò cô baûn coù khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp hoaøn toaøn
vôùi caùc boä phaän khaùc trong nhaø maùy, noù ñaûm ñöông vieäc thöïc hieän hoaøn taát
moät coâng ñoaïn trong quy trình saûn xuaát. Moät workcell hieän ñaïi coøn coù theå
bieán ñoåi chöùc naêng laøm vieäc ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu môùi cuõng nhö keát noái
vôùi caùc workcell khaùc ñeå taïo neân daây chuyeàn saûn xuaát linh hoaït. Daây
chuyeàn coâng nghieäp duøng ngöôøi maùy ñöôïc ñieàu khieån baèng maùy tính ñieän
töû cuøng vôùi caùc thieát bò gia coâng ñieàu khieån soá daïng NC vaø CNC taïo ra khaû
naêng deã daøng thay ñoåi quy trình laøm vieäc, söï thuyeân chuyeån coâng vieäc coù
theå thöïc hieän chuû yeáu chæ baèng söï thay ñoåi chöông trình cho maùy tính . Caùc
thieát bò naøy thay theá daàn caùc maùy töï ñoäng “cöùng” .Heä thoáng saûn xuaát linh
hoaït bao goàm nhieàu vaán ñeà phöùc taïp nhö: caáu truùc toå chöùc, quaûn lyù caùc
phaàn töû cô baûn trong heä thoáng ñeán vieäc ñaùnh giaù lôïi ích, caùc vaán ñeà xaõ hoäi
maø heä thoáng saûn xuaát gaây ra. Heä thoáng ñieàu khieån giaùm saùt vaø thu thaäp döõ
lieäu (SCADA) laø moät phöông thöùc tieân tieán ñieàu khieån heä thoáng saûn xuaát töï
ñoäng trong coâng nghieäp vaø phöông thöùc ñieàu khieån SCADA coù theå ñöôïc
öùng duïng vaøo vieäc giaùm saùt vaø ñieàu khieån teá baøo saûn xuaát workcell. Vaäy ta
seõ giôùi thieäu sô löôïc veà heä thoáng SCADA
Heä SCADA ra ñôøi vaøo nhöõng naêm 80 treân cô sôû öùng duïng kyõ thuaät tin
hoïc, maïng maùy tính vaø truyeàn thoâng coâng nghieäp
SVTH: Löu Vaên Khoa Trang 1
Luận văn tốt nghiệp : Mạng scada giám sát và thu thập số liệu điện năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp : Mạng scada giám sát và thu thập số liệu điện năng - Người đăng: Camtho Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp : Mạng scada giám sát và thu thập số liệu điện năng 9 10 551