Ktl-icon-tai-lieu

luận văn tốt nghiệp thạc sỹ

Được đăng lên bởi timkiemtlnguyenluyen
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
Sản xuất nông nghiệp luôn giữ một vị trí quan trọng trong công cuộc
phát triển kinh tế của đất nước, góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng kinh
tế quốc gia. Tỷ lệ đóng góp của nền kinh tế trong cơ cấu GDP của cả nước
năm 2012 là 5,42%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng
2,67%. Hệ thống khuyến nông - Khuyến ngư Việt Nam chính thức được hình
thành từ năm 1993. Khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc đào tạo tay
nghề cho nông dân, tuyên truyền chủ chương chính sách về nông nghiệp,
truyền bá kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân. Qua gần 20
năm xây dựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan
trọng của mình trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mạng
lưới khuyến nông đã phát triển rộng khắp trên cả nước với 100% số tỉnh,
thành phố đều có Trung tâm khuyến nông. Điều đó đã mang đến một diện
mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, hiện đại và năng động hơn;
Kinh tế các hộ nông dân cải thiện hơn, nhận thức của hộ cũng chủ động và
cầu thị hơn. Ngày nay, khuyến nông đã là địa chỉ tin cậy và là người bạn đồng
hành không thể thiếu của bà con nông dân cả nước nói chung và ở huyện
Quốc Oai nói riêng.
Quốc Oai là huyện mà thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông
nghiệp và còn thấp. Nên việc nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông rất
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt là trong
giai đoạn hiện nay, KHKT ngày càng hiện đại mà trong đó điều kiện và trinh
độ sản xuất của nhiều người dân còn yếu, các kênh thông tin đến với các hộ
nông dân còn ít và thiếu đồng bộ, hiệu quả sản xuất chưa cao. Do đó vấn đề
nâng cao kiến thức sản xuất, kinh nghiệm quản lý, thông tin thị trường, chuyển
giao TBKT đến các hộ nông dân là một yêu cầu bức thiết trong phát triển kinh
tế - xã hội.

1

2

Vậy ảnh hưởng của công tác khuyến nông đến phát triển sản xuất của
nông hộ trên địa bàn huyện như thế nào? Các hoạt động khuyến nông đã có
những tác động gì đến kinh tế hộ nông dân của huyện? Cần phải làm gì để đẩy
mạnh hoạt động khuyến nông cơ sở? Để trả lời những câu hỏi này tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyến nông đến phát triển
sản xuất của nông hộ trên địa bàn huyện Quốc Oai - TP. Hà Nội”.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
1.2.1. Mục tiêu chung.
Trên cơ sở đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của
Trạm khuyến nông huyện Quốc Oai, đặc biệt là những tác động của các hoạt
động khuyến nông đế...
LỜI NÓI ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
Sản xuất nông nghiệp luôn giữ một vị trí quan trọng trong công cuộc
phát triển kinh tế của đất ớc, góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng kinh
tế quốc gia. Tỷ lệ đóng góp của nền kinh tế trong cấu GDP của cả nước
năm 2012 5,42%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng
2,67%. Hthống khuyến nông - Khuyến ngư Việt Nam chính thức được nh
thành tnăm 1993. Khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc đào tạo tay
nghề cho nông dân, tuyên truyền chủ chương chính sách về nông nghiệp,
truyền bá kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân. Qua gần 20
năm xây dựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan
trọng của mình trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mạng
lưới khuyến nông đã phát triển rộng khắp trên cả nước với 100% số tỉnh,
thành phố đều Trung tâm khuyến nông. Điều đó đã mang đến một diện
mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, hiện đại năng động hơn;
Kinh tế các hộ nông dân cải thiện hơn, nhận thức của hộ cũng chủ động
cầu thị hơn. Ngày nay, khuyến nông đã là địa chỉ tin cậy và là người bạn đồng
hành không thể thiếu của bà con nông dân cả nước nói chung và huyện
Quốc Oai nói riêng.
Quốc Oai là huyện mà thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông
nghiệp còn thấp. Nên việc ng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông rất
quan trọng đối với sự pt triển kinh tế - hội của huyện. Đặc biệt là trong
giai đoạn hiện nay, KHKT ngày càng hiện đại trong đó điều kiện trinh
độ sản xuất của nhiều người dân còn yếu, các kênh thông tin đến với các h
nông dân còn ít và thiếu đồng bộ, hiệu qu sản xuất ca cao. Do đó vấn đ
nâng cao kiến thức sản xuất, kinh nghiệm quản lý, thông tin thị trường, chuyển
giao TBKT đến các hộ nông dân là một yêu cu bức thiết trong phát triển kinh
tế - xã hội.
1
1
luận văn tốt nghiệp thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn tốt nghiệp thạc sỹ - Người đăng: timkiemtlnguyenluyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
luận văn tốt nghiệp thạc sỹ 9 10 204