Ktl-icon-tai-lieu

luật hành chính

Được đăng lên bởi haiyendhl
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI
Phân tích biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính
nhà nước.

BÀI LÀM
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo được đặt lên hàng đầu trong quản lý hành chính
nhà nước, nguyên tắc này quy định ở Điều 4 Hiến pháp 1992: “Đảng cộng sản
Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành
quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã
hội”. Thực tế lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Ðảng là hạt nhân của mọi
thắng lợi cách mạng Việt Nam. Bằng nhiều hình thức và phương pháp lãnh đạo
đúng đắn và sáng suốt của mình, Ðảng luôn giữ vai trò quyết định đối với việc xác
định phương hướng hoạt động của nhà nước trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội...Sự lãnh đạo đó chính là việc định hướng về mặt tư tưởng, xác
định đường lối, quan điểm giai cấp, phương châm, chính sách, công tác tổ chức
trên lĩnh vực chuyên môn.
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước biểu hiện cụ thể
ở các hình thức hoạt động của các tổ chức Đảng như sau:
1.

Ðảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước bằng việc đưa ra đường

lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của
quản lý hành chính nhà nước. Ví dụ: Đại hội IX (năm 2001), Đảng đề ra chủ
trương, chính sách nhằm mục đích cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ,
nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; phân công, phân cấp; tách cơ quan
hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công...

Trên cơ sở đường lối chủ trương, chính sách của Ðảng, các chủ thể quản lý
hành chính nhà nước xem xét và đưa ra các quy định quản lý của mình để từ đó
đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng sẽ được thực hiện hóa trong quản lý
hành chính nhà nước. Trên thực tế, đường lối cải cách hành chính nhà nước được
đề ra trong nghi quyết đại hội đại biểu Ðảng cộng sản Việt nam lần thứ VI và thứ
VII và trong Nghị quyết trung ương khoá VIII về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam, mà trọng tâm là cải cách một bước nền hành
chính quốc gia là kim chỉ nam cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
2.

Ðảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện trong công tác

tổ chức cán bộ. Các tổ chức Ðảng đã bồi dưỡng, đào tạo những Ðảng viên ưu tú, có
phẩm chất và năng lực gánh vác những công việc trong bộ máy hành chính nhà
nước, đưa ra các ý kiến về việc bố trí những cán bộ phụ trách vào những vị ...
ĐỀ BÀI
Phân tích biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản l hành chính
nhà nước.
BÀI LÀM
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo được đặt n hàng đầu trong quản hành chính
nhà nước, nguyên tắc này quy định Điều 4 Hiến pháp 1992: “Đảng cộng sản
Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành
quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc theo chủ
nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ C minh lực lượng lãnh đạo nhà nước
hội”. Thực tế lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Ðảng hạt nhân của mọi
thắng lợi cách mạng Việt Nam. Bằng nhiều hình thức phương pháp lãnh đạo
đúng đắn sáng suốt của mình, Ðảng luôn giữ vai trò quyết định đối với việc xác
định phương hướng hoạt động của nhà nước trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế,
văn hóa, hội...Sự lãnh đạo đó chính việc định hướng về mặt tưởng, xác
định đường lối, quan điểm giai cấp, phương châm, chính sách, công tác tổ chức
trên lĩnh vực chuyên môn.
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước biểu hiện cụ thể
ở các hình thức hoạt động của các tổ chức Đảng như sau:
1. Ðảng lãnh đạo trong quản hành chính nhà nước bằng việc đưa ra đường
lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của
quản hành chính nhà nước. dụ: Đại hội IX (năm 2001), Đảng đề ra chủ
trương, chính sách nhằm mục đích cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ,
nguyên tắc bộ quản đa ngành, đa nh vực; phân công, phân cấp; tách cơ quan
hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công...
luật hành chính - Trang 2
luật hành chính - Người đăng: haiyendhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
luật hành chính 9 10 988