Ktl-icon-tai-lieu

Luật thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Kiet Vuong
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ
THẨM ĐỊNH GIÁ
Chuyên ngành: THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
================

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động
thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ.

1.0. Khái niệm, vai trò, mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp
1.1. Khái niệm
 Doanh nghiệp:
- Theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ 8 do
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở
giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm
mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.
- Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế 2005: “Doanh nghiệp là một tổ
chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang theo đuổi một hoạt động
kinh tế”.
Nhìn chung doanh nghiệp là đơn vị kinh tế quy tụ các phương tiện tài
chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng,
tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng,
thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý
các mục tiêu xã hội.
 Doanh nghiệp đang hoạt động: là doanh nghiệp được giả thiết vẫn tiếp tục
hoạt động trong tương lai.
 Tài sản ròng (Net Assets): là tổng tài sản trừ tổng nợ.
 Thu nhập ròng (Net Income): là doanh thu trừ các chi phí, bao gồm các khoản
thuế.
 Dòng tiền (Cash flow ): là thu nhập ròng cộng (+) khấu hao và các chi phí
không phải là tiền mặt khác.

 Uy tín (goodwill): là tài sản vô hình phát sinh do danh tiếng, uy tín, sự tín
nhiệm của khách hàng, địa điểm, sản phẩm và các nhân tố tương tự mang lại
các lợi ích kinh tế.
 Tỷ lệ vốn hóa (Capitalisation rate): là tỷ lệ phần trăm dùng để chuyển đổi thu
nhập thành giá trị.
 Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán: là tổng giá trị tài sản thể hiện trong
bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành.
 Giá trị thực tế của doanh nghiệp: là tổng giá trị thực tế của tài sản (hữu hình
và vô hình) thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tính theo giá thị trường tại
thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
 Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: là giá trị tăng thêm do các yếu tố
lợi thế tạo ra như vị trí địa lý, thương hiệu, thị trường và thị phần trong nước
cũng như nước ngoài,… của doanh nghiệp.
 Giá trị hoạt động liên tục: là giá trị của m...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ
THẨM ĐỊNH GIÁ
Chuyên ngành: THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
================
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
Thẩm định giá doanh nghiệp một lĩnh vực quan trọng của hoạt động
thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế
thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ.
1.0. Khái niệm, vai trò, mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp
1.1. Khái niệm
Doanh nghiệp:
- Theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ 8 do
Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005: “Doanh nghiệp t chức kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở
giao dịch ổn đnh, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm
mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.
- Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế 2005: “Doanh nghiệp một tổ
chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang theo đuổi một hoạt động
kinh tế”.
Nhìn chung doanh nghiệp đơn vị kinh tế quy tụ các phương tiện tài
chính, vật chất con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ng,
tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng,
thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý
các mục tiêu xã hội.
Doanh nghiệp đang hoạt động: là doanh nghiệp được giả thiết vẫn tiếp tục
hoạt động trong tương lai.
Tài sản ròng (Net Assets): là tổng tài sản trừ tổng nợ.
Thu nhập ròng (Net Income): là doanh thu trừ các chi phí, bao gồm các khoản
thuế.
Dòng tiền (Cash flow ): là thu nhập ròng cộng (+) khấu hao và các chi phí
không phải là tiền mặt khác.
Luật thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: Kiet Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Luật thu nhập doanh nghiệp 9 10 815