Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu dự án

Được đăng lên bởi tatran0195
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TFF – Mẫu viết ý tưởng dự án [1.0] - Trang 1

MẪU VIẾT Ý TƯỞNG DỰ ÁN
1. Tên dự án:
2. Địa điểm thực hiện dự án:
3. Các thông tin liên quan đến Đơn vị xin tài trợ:
Tên tổ chức:
Địa chỉ:

4. Loại tài trợ
Hỗ trợ nhỏ cho
chuẩn bị dự án

Hỗ trợ nhỏ cho hoạt
động quản lý rừng dựa
vào cộng đồng

5. Các thông tin liên quan đến yêu cầu hỗ trợ:
Đồng tài trợ:
Tổng số tiền yêu cầu tài trợ từ
Tổng số: €.
TFF

Ngày nộp đề xuất:
Người liên lạc:
Chức vụ:
Email
Telephone:
Hỗ trợ nhỏ cho hoạt
động nghiên cứu, tổ
chức hội thảo, hội nghị,
các hoạt động tuyên
truyền/phổ cập

Dự án lớn hoặc dự
án đồng tài trợ
(trên €50,000)

Thời gian (tháng):
Ngày bắt đầu:

Tổng số: €.

Các nguồn:

6. Các đơn vị liên quan
Đơn vị thực hiện:

Đơn vị chủ quản:

Các đơn vị/tổ chức khác:

7. Các ưu tiên được đáp ứng. Mô tả ngắn gọn dự án sẽ làm thế nào để đạt được các mục tiêu và các
ưu tiên được đề cập trong Văn bản thoả thuận của TFF và các ưu tiên được xác định trong đánh giá
hàng năm và trong kế hoạch hoạt động của FSSP.

8. Mô tả ngắn gọn. Tổng hợp ngắn gọn về dự án, mục tiêu và kết quả đầu ra (chỉ gói gọn trong mục
này)

TFF – Mẫu viết ý tưởng dự án [1.0] - Trang 2

9. Luận cứ (01 trang)
(Mở rộng nội dung mục 7)
Bối cảnh
Mô tả bối cảnh dự án, chú trọng đến chính sách, các vấn đề liên quan đến thể chế, điều kiện tự nhiên
và vấn đề nghèo đói.
Tình hình vấn đề
Mô tả vấn đề gì/nội dung gì dự án sẽ đạt được.
Lý do đưa ra đề xuất dự án
Mô tả làm thế nào để các hoạt động của dự án sẽ giải quyết/đáp ứng được các nội dung/vấn đề được
nêu ở trên.
Cho biết lý do liên quan đến các vấn đề thiết kế dự án (bao gồm phương thức tổng thể, lựa chọn các
đối tác, kết quả đầu ra, khung thời gian).
Mối liên hệ với các ưu tiên của TFF
Mô tả làm thế nào để dự án đạt được/đáp ứng được các ưu tiên của TFF và kế hoạch hoạt động của
FSSP
Tính bền vững
Mô tả cơ chế bền vững lâu dài sau khi các hoạt động hỗ trợ kết thúc.

TFF – Mẫu viết ý tưởng dự án [1.0] - Trang 3

10. Mô tả dự án (01 trang)
(Mở rộng mục 8)
Mục tiêu dự án
Nêu chi tiết mục tiêu và mục đích của dự án
Kết quả/đầu ra
Mô tả kết quả mong đợi và các kết quả này sẽ có lợi như thế nào cho các nhóm đối tượng
Hoạt động
Tóm tắt các hoạt động lập kế hoạch để đạt được kết quả đề ra
Giám sát
Tóm tắt hoạt động giám sát, bao gồm các chỉ số quan trọng và các chỉ số này sẽ được đo như thế nào.

TFF – Mẫu viết ý tưởng dự án [1.0] - Trang 4

11. Các đối tác và các cam kết thực hiện
Nêu vai trò của các đối tác của Chính phủ tham gia, bắt đầu bằng việc nêu vai trò của đơn v...
TFF – Mu viết ý tưởng d án [1.0] - Trang 1
MU VIT Ý TƯỞNG D ÁN
1. Tên d án:
2. Địa đim thc hin d án:
3. Các thông tin liên quan đến Đơn v xin tài tr: Ngày np đề xut:
Tên t chc: Địa ch:
Người liên lc:
Chc v:
Email
Telephone:
4. Loi tài tr
H tr nh cho
chun b d án
H tr nh cho hot
động qun lý rng da
vào cng đồng
H tr nh cho hot
động nghiên cu, t
chc hi tho, hi ngh,
các hot động tuyên
truyn/ph cp
D án ln hoc d
án đồng tài tr
(trên €50,000)
5. Các thông tin liên quan đến yêu cu h tr:
Tng s tin yêu cu tài tr t
TFF
Tng s: €.
Đồng tài tr:
Tng s: €.
Các ngun:
Thi gian (tháng):
Ngày bt đầu:
6. Các đơn v liên quan
Đơn v thc hin:
Đơn v ch qun:
Các đơn v/t chc khác:
7. Các ưu tiên được đáp ng. Mô t ngn gn d án s làm thếo để đạt được các mc tiêu và các
ưu tiên được đề cp trong Văn bn tho thun ca TFF và các ưu tiên được xác định trong đánh giá
hàng năm và trong kế hoch hot động ca FSSP.
8. Mô t ngn gn. Tng hp ngn gn v d án, mc tiêu và kết qu đầu ra (ch gói gn trong mc
này)
Mẫu dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu dự án - Người đăng: tatran0195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mẫu dự án 9 10 689