Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình Hiến Pháp

Được đăng lên bởi trinhmynga7969
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bàn về mô hình Hiến pháp
Trong mỗi mô hình Hiến pháp vừa có một số nội dung có tính chất chung cho các mô
hình, lại vừa có những nét đặc thù riêng cho mô hình Hiến pháp của mình.
Khi xây dựng hiến pháp mới hay sửa đổi Hiến pháp, các nước thường dựa trên những
chuẩn mực chung của một mô hình Hiến pháp xác định, nhưng có sự điều chỉnh, chọn lọc
các yếu tố hợp lý của các mô hình khác cho phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn
hóa – xã hội của đất nước và quốc tế.
Lịch sử Lập hiến của các nước trên thế giới hơn 200 năm nay đã chỉ ra rằng có nhiều mô hình
Hiến pháp khác nhau. Trong mỗi mô hình Hiến pháp vừa có một số nội dung có tính chất chung
cho các mô hình, lại vừa có những nét đặc thù riêng cho mô hình Hiến pháp của mình. Vì thế,
tìm hiểu các đặc trưng của từng mô hình Hiến pháp có ý nghĩa tham khảo trong xây dựng và sửa
đổi Hiến pháp. Nhân dịp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của nước ta, chúng tôi xin có một số ý
kiến bàn về mô hình Hiến pháp.
Khi xây dựng hiến pháp mới hay sửa đổi Hiến pháp, các nước thường dựa trên những chuẩn
mực chung của một mô hình Hiến pháp xác định, nhưng có sự điều chỉnh, chọn lọc các yếu tố
hợp lý của các mô hình khác cho phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của
đất nước và quốc tế.
Dựa vào những nội dung được quy định trong Hiến pháp và quan niệm về Hiến pháp, theo
chúng tôi, có các mô hình Hiến pháp cơ bản sau đây.
Mô hình Hiến pháp tư sản truyền thống, đây là mô hình Hiến pháp đầu tiên ra đời vào cuối
thế kỷ XVII, sau các cuộc cách mạng tư sản lật đổ nhà nước phong kiến. Các bản Hiến pháp
thuộc mô hình này được xây dựng dưới ánh sáng của các trào lưu tư tưởng tư sản tiến bộ trong
thời kỳ đầu của CNTB mà chủ yếu là tư tưởng khai sáng. Mô hình Hiến pháp này có các đặc
trưng cơ bản sau đây.
Thứ nhất, sự ra đời, tồn tại của Hiến pháp bắt nguồn từ lý thuyết về chủ quyền nhân dân.
Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Nhưng người dân không thể trực tiếp sử
dụng toàn bộ quyền lực nhà nước của mình, nên thỏa thuận thông qua bản văn Hiến pháp để giao
quyền, ủy quyền cho nhà nước; để cho nhà nước thay mặt mình sử dụng quyền lực nhà nước
theo ý chí của mình (nhân dân). Vì thế Hiến pháp được quan niệm là một văn bản thỏa thuận
chung của người dân trong một quốc gia về những cách thức cai trị mà theo họ là phù hợp và
đem lại hạnh phúc cho mình. Theo đó, Hiến pháp được xem như một bản khế ước xã hội. Nó
được coi là cơ sở lý luận của một chính quyền hợp hiến. Do đó, nội dung của Hiến pháp xuyên
suốt tư ...
Bàn về mô hình Hiến pháp
Trong mỗi hình Hiến pháp vừa một số nội dung có tính chất chung cho các
hình, lại vừa những nét đặc thù riêng cho hình Hiến pháp của mình.
Khi xây dựng hiến pháp mới hay sửa đổi Hiến pháp, các nước thường dựa trên những
chuẩn mực chung của một hình Hiến pháp xác đnh, nhưng sự điều chỉnh, chọn lọc
các yếu tố hợp của các hình khác cho phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn
hóa – xã hội của đất nước và quốc tế.
Lịch sử Lập hiến của các nước trên thế giới hơn 200 năm nay đã chỉ ra rằng có nhiều mô hình
Hiến pháp khác nhau. Trong mỗi mô nh Hiến pháp vừa có một số nội dung có tính chất chung
cho các mô hình, lại vừa những nét đặc thù riêng cho hình Hiến pháp của mình. Vì thế,
tìm hiu các đặc trưng của từng mô hình Hiến pháp có ý nghĩa tham khảo trong xây dựng và sửa
đổi Hiến pháp. Nhân dịp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của nước ta, chúng tôi xin một số ý
kiến bàn về mô hình Hiến pháp.
Khi xây dựng hiến pháp mới hay sửa đổi Hiến pháp, các nước thường dựa trên những chuẩn
mực chung của một mô hình Hiến pháp xác định, nhưng sự điều chỉnh, chọn lọc các yếu tố
hợp của các hình khác cho phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa hội của
đất nước và quốc tế.
Dựa vào những nội dung được quy định trong Hiến pháp quan niệm về Hiến pháp, theo
chúng tôi, có các mô hình Hiến pháp cơ bản sau đây.
hình Hiến pháp sản truyền thống, đây hình Hiến pháp đầu tiên ra đời vào cuối
thế kỷ XVII, sau các cuộc ch mạng sản lật đổ nhà nước phong kiến. Các bản Hiến pháp
thuộc hình này được xây dựng dưới ánh sáng của các trào lưu tưởng sản tiến bộ trong
thời kỳ đầu của CNTB chủ yếu tưởng khai sáng. hình Hiến pháp y các đặc
trưng cơ bản sau đây.
Thứ nhất, sự ra đời, tồn tại của Hiến pháp bắt nguồn từ thuyết về chủ quyn nhân dân.
Nhân dân chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Nhưng người dân không thể trực tiếp sử
dụng toàn bộ quyền lực nhà nước của mình, nên thỏa thuận thông qua bản văn Hiến pháp để giao
quyền, ủy quyền cho nhà nước; để cho nhà nước thay mặt mình sử dụng quyền lực nhà nước
theo ý chí của mình (nhân dân). thế Hiến pháp được quan niệm một văn bản thỏa thuận
chung của người dân trong một quốc gia về những ch thức cai trị theo họ phù hợp
đem lại hạnh phúc cho mình. Theo đó, Hiến pháp được xem như một bản khế ước hội.
được coi là sở luận của một chính quyền hợp hiến. Do đó, ni dung của Hiến pháp xuyên
suốt tư tưởng chủ quyền nhân dân.
Thứ hai, tổ chức quyền lực nhà nước dựa trên thuyết tam quyền phân lập. Những nhà lập
hiến trong thời kỳ này nhận thức rằng sự tập trung toàn bộ quyền lực nhà nước o tay một
người vua một trong những nguyên nhân dẫn tới nh trạng lạm quyền. Ông vua trong nhà
nước phong kiến người được xem thay trời làm vua, nên nắm toàn bộ các quyền lập pháp,
hành pháp pháp. Đúng như Montesquieu đã viết trong chế độ tập quyền chuyên chế:
quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật vừa tự cho mình là kẻ lập pháp. Họ có thể tàn phá quốc
gia bằng ý chí chung sai lầm của họ. họ còn nắm cả quyền xét xử nữa thì họ thể đè nát
mỗi công dân theo ý muốn của họ. Ở đây tất cả quyền lực nhà nước chỉ là của một người” (C.L.
Montesquieu. Tinh thần pháp luật. NXB Giáo dục H.1996. tr101). Dựa trên học thuyết phân
quyền, các Hiến pháp theo hình truyền thống tuy ít nhiều sự thể hiện khác nhau, nhưng
đều quy định quyền lực nhà nước được cấu thành bởi ba hình thái cơ bản lập pháp, hành pháp
pháp; sự phân định nhim vụ quyền hạn giữa ba quyền; ba quyn sự độc lập tương đối
nhiều hoặc ít giữa ba quyền sự chế ước lẫn nhau. Tổ chức quyền lực nhà nước như vậy
Mô hình Hiến Pháp - Trang 2
Mô hình Hiến Pháp - Người đăng: trinhmynga7969
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mô hình Hiến Pháp 9 10 735