Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình tạo chữ ký số

Được đăng lên bởi phanquyquynh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------o0o-------

TÌM HIỂU LƢỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ CHỐNG CHỐI BỎ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ Thông tin

Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Hiệp
Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Hồ Văn Canh
Mã số sinh viên:
1351010042

HẢI PHÒNG - 2013

Đồ án tốt nghiệp

Trƣờng ĐHDL Hải Phòng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 3
CHƢƠNG 1: MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ...................................................... 5
1.1.

Lịch sử phát triển ..................................................................................... 5

1.1.1.

Giới thiệu. ........................................................................................ 5

1.1.2.

Định nghĩa hệ mật ............................................................................ 5

1.2.

Một vài hệ mật đơn giản .......................................................................... 7

1.2.1.

Mã dịch chuyển ................................................................................ 7

1.2.2.

Mã thay thế. .................................................................................... 8

1.2.3.

Mã Affine .......................................................................................... 9

1.2.4.

Mã Vigenere. .................................................................................. 10

1.2.5.

Mã hoán vị. .................................................................................... 11

1.3.

Mật mã khoá công khai. ........................................................................ 12

1.3.1.

Cơ sở của mật mã khóa công khai. ................................................ 13

1.3.2.

Một số hệ mật điển hình ................................................................. 15

CHƢƠNG 2: CHỮ KÝ SỐ ....................................................................................... 19
2.1.

Giới thiệu ................................................................................................. 19

2.2.

Định nghĩa lƣợc đồ chữ ký số:............................................................... 20

2.3.

Một số lƣợc đồ chữ ký số ....................................................................... 20

2.3.1.

Lược đồ chữ ký RSA ....................................................................... 20

2.3.2.

Lược đồ chữ ký Elgamal ................................................................ 22

CH...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐI HC DÂN LP HI PHÒNG
-------o0o-------
TÌM HIỂU LƢỢC ĐỒ CH KÝ S CHNG CHI B
ĐỒ ÁN TT NGHIỆP ĐẠI HC H CHÍNH QUY
Ngành: Công ngh Thông tin
Sinh viên thc hin: Hoàng Văn Hiệp
Giáo viên hƣớng dn: TS. H Văn Canh
Mã s sinh viên: 1351010042
HI PHÒNG - 2013
Mô hình tạo chữ ký số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình tạo chữ ký số - Người đăng: phanquyquynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Mô hình tạo chữ ký số 9 10 24