Ktl-icon-tai-lieu

Môn quản lí hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Thành SP
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thành
MSSV: K37.601.104
Khoa Ngữ Văn – Lớp SP Văn 3B

Thứ tư, ngày 2 tháng 4 năm 2014
Bài kiểm tra giữa kì
Môn: Quản lí hành chính nhà nước
và Quản lí ngành giáo dục và đào tạo

Đề bài: Trình bày hiểu biết của Anh (chị) về nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ
trưởng. Nếu Anh (chị) là Hiệu trưởng của một trường THPT, phải làm thế nào vừa
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ vừa đảm bảo chế độ thủ trưởng để phát triển sự
nghiệp giáo dục của nhà trường. Lấy ví dụ cụ thể.
Bài viết:
1) Nguyên tắc tập trung dân chủ:

Để hoạt động quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, quản lý hành chính nhà nước cần được
tiến hành dựa trên những nguyên tắc nhất định. Những nguyên tắc này đóng vai trò làm nền tảng,
là cơ sở để tổ chức thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Một trong những nguyên
tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước có tác động đến thực tiễn quản lý là nguyên tắc tập
trung dân chủ.
Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các cơ
quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này đã được ghi nhận tại
Điều 4 Hiến pháp 1959, Điều 6 Hiến pháp 1980 và Điều 6 Hiến pháp 1992: “Quốc hội, Hội đồng
nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung
dân chủ”. Không những ở nước ta, các nước xã hội chủ nghĩa cũng ghi nhận nguyên tắc này trong
Hiến pháp và cũng xác định là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước.
Hiện nay còn nhiều ý kiến chưa thống nhất là nên hiểu nội dung của nguyên tắc này như
thế nào cho đúng. Trong đó, ý kiến có vẻ khả quan nhất là: Theo ông Vũ Văn Nghiêm – ThS.
Giảng viên Khoa Luật Hành chính, trường ĐH Luật TP HCM, thuật ngữ “tập trung dân chủ” thì
“tập trung” là danh từ, “dân chủ” là tính từ; tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Như vậy, “tập trung dân
chủ” không phải là tập hợp của hai danh từ. [Cũng cần nhắc lại rằng Điều 6 Hiến pháp 1992 qui
định “…Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” chứ không phải là nguyên tắc tập trung, (phẩy) dân chủ
hoặc cũng không phải là tập trung - (gạch ngang) dân chủ]. Do đó, dễ dàng có thể nhận thấy rằng
nội dung của nguyên tắc này không phải là hai vế, hai mặt của một vấn đề. Tập trung dân chủ là
“tập trung” trên cơ sở “dân chủ” (tập trung một cách dân chủ).
Tập trung là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước nào, song n...
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Thứ tư, ngày 2 tháng 4 năm 2014
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thành Bài kiểm tra giữa kì
MSSV: K37.601.104 Môn: Quản lí hành chính nhà nước
Khoa Ngữ Văn – Lớp SP Văn 3B và Quản lí ngành giáo dục và đào tạo
Đề bài: Trình bày hiểu biết của Anh (chị) về nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ thủ
trưởng. Nếu Anh (chị) Hiệu trưởng của một trường THPT, phải làm thế nào vừa
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ vừa đảm bảo chế độ thủ trưởng để phát triển sự
nghiệp giáo dục của nhà trường. Lấy ví dụ cụ thể.
Bài viết:
1) Nguyên tắc tập trung dân chủ:
Để hoạt động quản hành chính nhà nước hiệu quả, quản hành chính nhà nước cần được
tiến hành dựa trên những nguyên tắc nhất định. Những nguyên tắc này đóng vai trò làm nền tảng,
sở để tổ chức thực hiện hoạt động quản hành chính nhà nước. Một trong những nguyên
tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước có tác động đến thực tiễn quản lýnguyên tắc tập
trung dân chủ.
Tập trung dân chủ một trong những nguyên tắc bản trong tổ chức hoạt động củac
quan nhà nước nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này đã được ghi nhận tại
Điều 4 Hiến pháp 1959, Điều 6 Hiến pháp 1980 và Điều 6 Hiến pháp 1992: “Quốc hội, Hội đồng
nhân dân các quan khác của Nhà nước đều tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung
dân chủ”. Không những ở nước ta, các nước xã hội chủ nghĩa cũng ghi nhận nguyên tắc này trong
Hiến pháp cũng xác định nguyên tắc bản trong tổ chức hoạt động của bộ máy nhà
nước.
Hiện nay còn nhiều ý kiến chưa thống nhất nên hiểu nội dung của nguyên tắc này như
thế nào cho đúng. Trong đó, ý kiến vẻ khả quan nhất là: Theo ông Văn Nghiêm ThS.
Giảng viên Khoa Luật Hành chính, trường ĐH Luật TP HCM, thuật ngữ “tập trung dân chủ” thì
“tập trung” là danh từ, “dân chủ” là tính từ; nh từ bổ nghĩa cho danh từ. Như vậy, “tập trung dân
chủ” không phải tập hợp của hai danh từ. [Cũng cần nhắc lại rằng Điều 6 Hiến pháp 1992 qui
định …Quốc hội, Hội đồng nhân dân các quan khác của nhà nước đều tổ chức hoạt
động theo nguyên tắc tập trung dân chủchứ không phải nguyên tắc tập trung, (phẩy) dân chủ
hoặc cũng không phải là tập trung - (gạch ngang) dân chủ]. Do đó, dễ dàng thể nhận thấy rằng
nội dung của nguyên tắc này không phải hai vế, hai mặt của một vấn đề. Tập trung dân chủ
“tập trung” trên cơ sở “dân chủ” (tập trung một cách dân chủ).
Tập trung là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước nào, song nhà nước xã
hội chủ nghĩa nói chung nhà nước ta nói riêng không áp dụng sự tập trung độc đoán hay tập
trung quan liêu tập trung trên sở dân chủ chân chính. nước ta, nguyên tắc này không
những được áp dụng trong tổ chức hoạt động của các quan nhà nước tổ chức của Đảng
Cộng sản Việt Nam và một số các tổ chức chính trị – xã hội cũng vận dụng nguyên tắc này.
Nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo sự lãnh đạo tập trung trên sở dân chủ, vừa đảm
bảo mở rộng dân chủ dưới sự lãnh đạo tập trung. Đây không phải sự tập trung toàn diện
tuyệt đối, mà chỉ đối với những vấn đề cơ bản, chính yếu nhất, bản chất nhất. Sự tập trung đó đảm
bảo cho quan cấp dưới, quan địa phương sở khả năng thực hiện quyết định của
trung ương; đồng thời, căn cứ trên điều kiện thực tế của mình, có thể chủ động sáng tạo trong việc
giải quyết các vấn đề của địa phương và cơ sở.
Trang 1
Môn quản lí hành chính nhà nước - Trang 2
Môn quản lí hành chính nhà nước - Người đăng: Nguyễn Ngọc Thành SP
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Môn quản lí hành chính nhà nước 9 10 361