Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp chủ yếu để hoàn thành tour du lịch lế hội đến Đền Hùng

Được đăng lên bởi Jolie Phương
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THIỆN TOUR

DU LỊCH

LỄ HỘI ĐẾN ĐỀN HÙNG

1. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP:
- Việc phát triển du lịch của Phú Thọ nói chung và Đền Hùng nói riêng để
nâng cao mức đóng góp thu nhập vào địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu
kinh tế sao cho vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, du lịch sẽ trở thành một
ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội cuả tỉnh.
- Phát triển du lịch phải gắn liền với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hoá dân tộc, bởi một trong những yếu tố quan trọng để thu hút du khách chính là
một nền văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc. Do vậy, phát triển du lịch phải khuyến
khích việc phát triển và bảo tồn nền văn hoá dân tộc, góp phần cải thiện, nâng cao
đời sống văn hoá tinh thần cho dân cư địa phương.
- Phát triển du lịch phải gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái bền vững,
phải có các kế hoạch và cơ chế quản lý phù hợp với việc khai thác, tôn tạo các tài
nguyên tự nhiên, nhân văn sao cho môi trường và cảnh quan tự nhiên không bị
xâm hại mà còn được duy tu và bảo vệ tốt hơn.
Hiện nay trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam cũng như chiến
lược phát triển du lịch , kinh tế - xã hội của cả tỉnh trong "Quy hoạch tổng phát
triển du lịch Việt Nam 1995 - 2010 và định hướng đến năm 2020" đều có chủ
trương phát triển du lịch Phú Thọ với tiềm năng sẵn có, phấn đấu đưa ngành du
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Và đặc
biệt khu du lịch Đền Hùng được đánh giá là một trung tâm du lịch tâm linh hướng
về cội nguồn quan trọng của khu vực phía Bắc và của cả nước.
2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỀN HÙNG:
2.1. Vốn đầu tư hợp lý:

Để có thể cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật thì điều
cần thiết nhất là phải có vốn đầu tư. Việc huy động vốn và tạo ra nguồn vốn để
thực hiện các dự án, các chỉ tiêu phát triển du lịch là rất quan trọng trong khi nguồn
vốn mà ngân sách Nhà nước cấp chủ yếu tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cho
việc bảo tồn nâng cấp các di tích lịch sử văn hoá, cho công tác tuyên truyền quảng
cáo du lịch trong tỉnh, cho các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch . Còn vốn đầu tư
cho việc xây dựng khách sạn, nhà hàng, các khu du lịch tổng hợp, các khu vui chơi
giải trí, các cơ sở dịch vụ du lịch khác... thì cần huy động các nguồn vốn như: vốn
vay ngân hàng, vốn trong dân, vốn liên doanh liên kết.
Theo dự tính của Sở Du lịch - Thương Mại Phú Thọ, dự kiến nguồn vốn tích
luỹ từ GDP du lịch của các doanh ngiệp trong tỉnh ch...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THIỆN TOUR DU LỊCH
LỄ HỘI ĐẾN ĐỀN HÙNG
1. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP:
- Việc phát triển du lịch của Phú Thọ nói chung Đền Hùng nói riêng để
nâng cao mức đóng góp thu nhập vào địa phương, góp phần chuyển dịch cấu
kinh tế sao cho vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, du lịch sẽ trở thành một
ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội cuả tỉnh.
- Phát triển du lịch phải gắn liền với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn
hoá dân tộc, bởi một trong những yếu t quan trọng để thu hút du khách chính
một nền văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc. Do vậy, phát triển du lịch phải khuyến
khích việc phát triển bảo tồn nền văn hoá dân tộc, góp phần cải thiện, nâng cao
đời sống văn hoá tinh thần cho dân cư địa phương.
- Phát triển du lch phải gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái bền vững,
phải các kế hoạch chế quản phù hợp với việc khai thác, tôn tạo các tài
nguyên tự nhiên, nhân văn sao cho môi trường cảnh quan tự nhiên không bị
xâm hại mà còn được duy tu và bảo vệ tốt hơn.
Hiện nay trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam cũng như chiến
lược phát triển du lịch , kinh tế - hội của cả tỉnh trong "Quy hoạch tổng phát
triển du lịch Việt Nam 1995 - 2010 định hướng đến năm 2020" đều chủ
trương phát triển du lịch Phú Thọ với tiềm năng sẵn có, phấn đấu đưa ngành du
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong thập niên đầu của thế k 21. Và đặc
biệt khu du lịch Đền Hùng được đánh giámột trung tâm du lịch tâm linh hướng
về cội nguồn quan trọng của khu vực phía Bắc và của cả nước.
2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỀN HÙNG:
2.1. Vốn đầu tư hợp lý:
Một số giải pháp chủ yếu để hoàn thành tour du lịch lế hội đến Đền Hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp chủ yếu để hoàn thành tour du lịch lế hội đến Đền Hùng - Người đăng: Jolie Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Một số giải pháp chủ yếu để hoàn thành tour du lịch lế hội đến Đền Hùng 9 10 71