Ktl-icon-tai-lieu

Một Số nhận xét đánh giá về công tác ra quyết định tại Công ty TNHH Công Ích

Được đăng lên bởi maisuong1993
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN QUẢN TRỊ HỌC

ĐỀ TÀI :

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC
RA QUYẾT ĐỊNH TRONG TUYỂN DỤNG VÀ
ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH
VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

GV HƯỚNG DẪN : CÔ TIÊU VÂN TRANG
SV THỰC HIỆN

: PHAN NGỌC MAI SƯƠNG

LỚP

: 11DQT3

TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN QUẢN TRỊ HỌC

ĐỀ TÀI :

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC
RA QUYẾT ĐỊNH TRONG TUYỂN DỤNG VÀ
ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH
VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

GV HƯỚNG DẪN : CÔ TIÊU VÂN TRANG
SV THỰC HIỆN

: PHAN NGỌC MAI SƯƠNG

LỚP

: 11DQT3

TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.................................................................................................................................
TP.Hồ Chí Minh. Ngày.......tháng......năm........

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.................................................................................................................................
TP.Hồ Chí Minh. Ngày......tháng.....năm.........

MỤC LỤC
Trang

LỜI
MỞ
ĐẦU
...............................................................................................................................
1
1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................2
3. Nội dung nghiên cứu.........................................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................2
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài.................................................................2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC RA QUYẾT ĐỊNH TRONG
TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO...................................................................................4
1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT
KHÁCH QUAN CỦA CÔNG TÁC RA QUYẾT ĐỊNH...........................................4
1.1.1 Khái niệm bản chất và vai trò của ra quyết định...............................................4
1.1.1.1 Khái niệm ra quyết định............................................................................4
1.1.1.2 Bản chất ra quyết định...........................................................
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TÀI :
MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC
RA QUYẾT ĐỊNH TRONG TUYỂN DỤNG VÀ
ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH
VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH
GV HƯỚNG DẪN : CÔ TIÊU VÂN TRANG
SV THỰC HIỆN : PHAN NGỌC MAI SƯƠNG
LỚP : 11DQT3
TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
Một Số nhận xét đánh giá về công tác ra quyết định tại Công ty TNHH Công Ích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một Số nhận xét đánh giá về công tác ra quyết định tại Công ty TNHH Công Ích - Người đăng: maisuong1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Một Số nhận xét đánh giá về công tác ra quyết định tại Công ty TNHH Công Ích 9 10 10