Ktl-icon-tai-lieu

Mục tiêu kinh tế của Việt nam nhằm khôi phục kinh tế sau khủng hoảng

Được đăng lên bởi thuylinh20593
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên : Ngô Thị Thùy Linh
Lớp : 4A. 43
STT: 50

KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Đề tài 6: Mục tiêu kinh tế của Việt Nam trong khôi phục kinh tế sau khủng hoảng và
đề xuất về các chính sách kinh tế.

Khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008 cho đến nay luôn là vấn đề nóng hổi
đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi khủng hoảng tài chính đã gây ra những ảnh
hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều nước trong đó có
cả Việt Nam. Để có thể thoát khỏi hố sâu hậu quả ấy, Việt Nam đã không ngừng đặt ra
những mục tiêu, giải pháp, những chính sách hợp lí giúp nền kinh tế Việt Nam có thể
khôi phục phần nào sau khủng hoảng.
I. Tác động của khủng hoảng kinh tế tới Việt Nam
1. Khủng hoảng kinh tế là gì?
Khủng hoảng kinh tế là khái niệm dùng để chỉ những hiện tượng kinh tế mất ổn
định kéo dài mà không điều chỉnh được của quá trình tái sản xuất trong nền kinh tế gây ra
những trấn động và hậu quả kinh tế xã hội trong quy mô rộng và hẹp.
Khủng hoảng kinh tế là sự suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng
hơn cả suy thoái trong chu kì kinh tế.
2. Tác động của khủng hoảng đến nền kinh tế Việt Nam
Mặc dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu không ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam
như nhiều quốc gia khác có mối quan hệ đáng kể về mặt tài chính với các nước Mỹ và
EU, nhưng nó cũng đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam trên các khía cạnh xuất
khẩu và đầu tư nước ngoài, dẫn đến giảm cán cân thanh toán tổng thể, gây ảnh hưởng tiêu
cực đến tỷ giá, bất chấp những nỗ lực trợ giúp của chính phủ.

1

Cụ thể, năm 2009 là năm đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam bị suy giảm 9,7% so
với năm 2008 ngay cả khi xuất khẩu quý 4-2009 đã có những cải thiện đáng kể. Mặc dù
kim ngạch nhập khẩu hàng hoá có tốc độ giảm nhanh hơn kim ngạch xuất khẩu nhưng
nhập siêu hàng hoá năm 2009 ước tính vẫn ở mức 12,2 tỷ USD, bằng 21,6% tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng hoá cả năm 2009. Hệ quả là cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam
đã bị (-17) tỷ USD năm 2008 và (-12,2) tỷ USD năm 2009.
Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2009 đạt 21,5 tỷ USD vốn đăng ký,
giảm 70% so với cùng kỳ năm 2008, bao gồm: vốn được cấp phép mới đạt 16,3 tỷ USD
(giảm 75,4%) và vốn đăng ký bổ sung đạt 5,1 tỷ USD (giảm 1,7%). Vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài thực hiện năm 2009 ước tính đạt 10 tỷ USD, giảm...




Đ ti 6
 !"!#
 !"#$%$&'(")*+
",')%-%,!#./01&!2"34.#5
6178'&94%.:"9;<=.>?@3:!#)%6!."*!*
!AB#C>!*>=D,94%E%-%(FAB#"3"G.#
5H!/%F<=<F5!29=!I<$2J<)AB#!*>
<H!<K&9#%
  !"#"$"%&
'  !"#()*
$&=BL">!M5B6I(+
"NL&&")%!M"6I!!#-%=.O=9@%(.)4.#
5.(":'&E%-%@3:.-%.:'&P<
$&9;9%!=!7":NL&'&.K.Q
R!9%=.!%O
+  !#,"#$"%&
SG!L&!K%61G)"AB#
6)%-%,!#=!!*,-%#B"=>')G&!2'!=!6!ST'&
UVF6*!W"3=!":7")AB#./!=!2#!7@%(
X%'&"K%66!&FLY"!=!4#=+>F461/%
!;!"Z=F[(!(<5\$;!.IJ<!#!2<
1
Mục tiêu kinh tế của Việt nam nhằm khôi phục kinh tế sau khủng hoảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mục tiêu kinh tế của Việt nam nhằm khôi phục kinh tế sau khủng hoảng - Người đăng: thuylinh20593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mục tiêu kinh tế của Việt nam nhằm khôi phục kinh tế sau khủng hoảng 9 10 314