Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi Trang Bùi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐHQG HÀ NỘI
--------------------------


TIỂU LUẬN

MÔN TRIẾT HỌC
( Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Phạm Công Nhất
Nhóm thực hiện: Lê Thị Thanh Hường
Tên đề tài:
“Những khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác giáo dục học sinh tiểu
học (hoặc giáo dục phổ thông) tại các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta hiện nay
qua thực tế tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.”

Năm học 2014- 2015
1

A.
1.
2.
3.
4.
5.

Mở đầu – (2-3 trang)- Trang + Chính
Đặt vấn đề
Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Kết cấu của tiểu luận

B. Nội dung
I. Một số vấn đề lí luận chung- Chị hạnh(4-5 trang)
Một số vấn đề lý luận chung về: Những khó khăn và giải pháp khắc phục
đối trong công tác giáo dục học sinh tiểu học (hoặc giáo dục phổ thông) tại các
tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta hiện nay qua thực tế tại huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc
Kạn.
1.1. Vấn đề lý luận chung:
Có thể hiểu một cách khái lược nhất: Giáo dục học là khoa học về giáo dục
con người. Giáo dục Tiểu học là một bộ phận, một chuyên ngành của Giáo dục
học. Với tư cách là một khoa học, Giáo dục Tiểu học trước hết phải xác định
được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và những khái niệm cơ bản, các phạmtrù
chính của giáo dục học. Đó là những tri thức cơ bản giúp chúng ta tiếp cận được
với khoa học giáo dục nóichung, khoa học giáo dục Tiểu học nói riêng.
Các khái niệm cơ bản của giáo dục: Giáo dục (xét dưới góc độmột hiện
tượng xã hội) Giáo dục được xem xét dưới hai góc độ: Giáo dục với tư cách là
một hiện tượng xã hội. Giáo dục với tư cách là một quá trình giáo dục.
Khái niệm Triết học duy vật biện chứng đã khẳng định rằng, thế giới tồn
tại xung quanh con người là thế giới vật chất (thể hiện dưới dạng sự vật và hiện
tượng).Trong vô vàn các hiện tượng ấy có thể chia thành hiện tượng tự nhiên, xã
hội và tưduy. Ví dụ: Mây, mưa, ánh sáng, sự biến đổi của các dạng vật chất vô cơ
và hữu cơ (hiện tượng tự nhiên); chế độ kinh tế –xã hội, tư tưởng chính trị, quan
2

điểm đạo đức, luật lệ quốc gia,chuẩn mực các giá trị xã hội v.v... (hiện tượng xã
hội); thế giới khách quan tồn tại ngoài ý thức của chúng ta nhưng nhận thức của
mỗi người về thế giới khác nhau, nông –sâu, rộng –hẹp, đúng sai v.v... (hiện
tượng tưduy). Trong số các hiện tượng xã hội đó có một loại hiện tượng có dấu
hiệu đặc trưng là truyền thụ cho nhau và lĩnh hội (tiếp thu) của n...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐHQG HÀ NỘI
--------------------------

TIỂU LUẬN
MÔN TRIẾT HỌC
( Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Phạm Công Nhất
Nhóm thực hiện: Lê Thị Thanh Hường
Tên đề tài:
“Những khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác giáo dục học sinh tiểu
học (hoặc giáo dục phổ thông) tại các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta hiện nay
qua thực tế tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.”
Năm học 2014- 2015
Nâng cao chất lượng giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay - Người đăng: Trang Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nâng cao chất lượng giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay 9 10 332