Ktl-icon-tai-lieu

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC THAM MƯU CẢI TIẾN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi Trần Quang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC
THAM MƯU CẢI TIẾN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
TRUNG
TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Người thực hiện: Đỗ Thuỷ
Bộ phận: Tổ Tài vụ
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tài chính

THANH HOÁ, NĂM 2013

1

A. Lý do chän ®Ò tµi
Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
Về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông
tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006, Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày
24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP
ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập.
Trung t©m Gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh Thanh Ho¸ trong nh÷ng n¨m qua
®· tiÕn hµnh x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé cho ®¬n vÞ thùc hiÖn theo nh÷ng
NghÞ ®Þnh vµ th«ng t- nªu trªn. Lµ mét c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ
nªn b¶n th©n ®-îc nghiªn cøu vµ th-êng xuyªn chÊp hµnh, thùc hiÖn quy chÕ,
nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi c-¬ng vÞ lµ kÕ to¸n tr-ëng cña ®¬n vÞ cïng víi viÖc n¾m
v÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô vµ thùc tiÔn c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ, b¶n th©n còng ®· cã
nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp trong viÖc x©y dùng, ®iÒu chØnh néi quy, quy chÕ cña ®¬n
vÞ, ®Æc biÖt lµ quy chÕ chi tiªu néi bé.
Quy chÕ chi tiªu néi bé cña Trung t©m nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng ®· ®Þnh
ra c¬ b¶n c¸c ®Þnh møc chi tiªu tµi chÝnh vµ mét sè biÖn ph¸p trong qu¶n lý tµi
s¶n c«ng ë néi bé ®¬n vÞ, tuy nhiªn vÒ mÆt h×nh thøc, kÕt cÊu nhiÒu chç vÉn ch-a
®-îc hîp lý, néi dung kh«ng tËp trung, dÉn ®Õn ng-êi thùc hiÖn quy chÕ ®«i lóc
ph¶i t×m l©u, thËm chÝ mét sè néi dung trïng lÆp vv...
N¨m 2013 Trung t©m Gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh cã chñ tr-¬ng ®iÒu
chØnh, bæ sung c¬ b¶n hÖ thèng c¸c v¨n b¶n vÒ néi quy, quy chÕ ®· ban hµnh
trong ®¬n vÞ tõ kh¸ l©u, cã nh÷ng vÊn ®Ò chØ thay ®æi vÒ h×nh thøc, kÕt cÊu, cã
vÊn ®Ò thay ®æi c¶ vÒ néi dung.

2

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do ®ã nªn t«i viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm “N©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh th«ng qua viÖc tham m-u c¶i tiÕn quy chÕ chi tiªu néi
bé cña Trung t©m Gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh Thanh Ho¸”
B. Néi dung s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
1.
§¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp tr-íc ®©y thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh
10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh
¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, ®...
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNH
SÁNG KIN KINH NGHIM
NÂNG CAO HIU QU QUN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIC
THAM MƯU CẢI TIN QUY CH CHI TIÊU NI B TRUNG
TÂM GIÁO DC THƯỜNG XUYÊN TNH
Người thc hiện: Đ Thu
B phn: T Tài v
Lĩnh vực nghiên cu: Qun lý tài chính
THANH HOÁ, NĂM 2013
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC THAM MƯU CẢI TIẾN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC THAM MƯU CẢI TIẾN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC - Người đăng: Trần Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC THAM MƯU CẢI TIẾN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC 9 10 343