Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dại học Khoa học Thái Nguyên

Khoa Văn - Xã hội

Luận văn
Đề tài: TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT NÔNG NGHIỆP
TẠI XÃ MỸ YÊN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
MỤC LỤC
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU.......................................................................................5
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..................................................................................5
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM vụ NGHIÊN cứu...................................................6
3. YÊU CẦU.......................................................................................................6
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu...................................................6
5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu.....................7
6. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ....................................................7
PHẦN 2: NỘI DUNG............................................................................................9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu................................9
1 .Cơ SỚ KHOA HỌC CỦA VÁN ĐỀ NGHIÊN cứu.........................................9
1.1. Cơ sở lý luận.................................................................................................9
1.2. Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.....................10

Khoa KHQL K8

Nhóm đề tàiio

Đại học Khoa học Thái Nguyên

Khoa Văn - Xã hội

1.3. Cơ sở thực tiễn............................................................................................11
1.3.1 Thực trạng đất nông nghiệp Việt Nam.......................................................11
1.3.2 Đặc diêm của sản xuất nông nghiệp...........................................................11
2. QUAN ĐIỂM VỀ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐẨT NÔNG NGHIỆP................12
2.1. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững...........................................12
2.2. về hiệu quả sử dụng đất...............................................................................14
2.2.1. Khái niệm về hiệu quả...............................................................................14
3. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA.....................................................15
3.1 .Khái quát về điều kiện tự nhiên xã Mỹ Yên - Đại Từ - Thái Nguyên..........15
3.2. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội xã Mỹ Yên - Đại Từ - Thái Nguyên ... 18 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG sử DỤNG ĐẤT
NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ MỲ YÊN
- HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN......................................................20
1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆ...
Dại học Khoa học Thái Nguyên Khoa Văn - Xã hội
Khoa KHQL K8 Nhóm đề tàiio
Luận văn
Đề tài: TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT NÔNG NGHIỆP
TẠI XÃ MỸ YÊN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
MỤC LỤC
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU.......................................................................................5
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..................................................................................5
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM vụ NGHIÊN cứu...................................................6
3. YÊU CẦU.......................................................................................................6
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu...................................................6
5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu.....................7
6. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ....................................................7
PHẦN 2: NỘI DUNG............................................................................................9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu................................9
1 .Cơ SỚ KHOA HỌC CỦA VÁN ĐỀ NGHIÊN cứu.........................................9
1.1. Cơ sở lý luận.................................................................................................9
1.2. Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.....................10
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 9 10 158