Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ATM

Được đăng lên bởi Kato Ashime
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

CHÖÔNG 1: ISDN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA MAÏNG ATM
1.1. SÖÏ XUAÁT HIEÄN CUÛA N.ISDN:
ISDN (Integrated Services Digital NetWork): Laø maïng soá lieân keát dòch vuï. ISDN
cung caáp khaû naêng keát noái hoaøn toaøn soá hoaù giöõa caùc ñaáu cuoái.
N.ISDN (Narrow Integrated Services Digital NetWork): Laø maïng toå hôïp dòch vuï soá
baêng heïp.
1.1.1. Caùc Ñaëc Ñieåm Cuûa Maïng Vieãn Thoâng Ngaøy Nay:
Hieän nay, caùc maïng vieãn thoâng hieän taïi coù ñaëc ñieåm chung laø toàn taïi moät caùch rieâng
reõ, öùng vôùi moãi loaïi hình dòch vuï thoâng tin laïi coù ít nhaát moät loaïi maïng vieãn thoâng rieâng
bieät ñeå phuïc vuï dòch vuï ñoù nhö:
Maïng Telex: Coù theå thu phaùt tín töùc trong phaïm vi toaøn caàu. Duøng ñeå göûi caùc böùc
ñieän döôùi daïng caùc kyù töï ñaõ ñöôïc maõ hoùa baèng maõ 5 bit. Toác ñoä truyeàn raát thaáp (töø
75bit/s ñeán 300 bit/s). Maët duø toác ñoä truyeàn thaáp, chaäm chæ coù caùc chöõ caùi, kyù hieäu ñöôïc
truyeàn ñi nhöng maïng vaãn ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn caùc tin töùc thueâ bao doanh nghieäp
nhaèm muïc ñích truyeàn caùc baûn tin ngaén.
Maïng ñieän thoaïi coâng coäng: Coøn goïi laø maïng POTS ( Plain Old Telephone Service),
laø maïng ñöôïc xaây döïng sôùm nhaát. Noù phaùt trieån töø caùc toång ñaøi töông töï vaø phöông thöùc
truyeàn daãn töông töï vaø ñaëc bieät laø chuyeån maïch keânh theo thôøi gian thöïc. Ôû maïng naøy
tieáng noùi ñöôïc soá hoùa vaø chuyeån maïch ôû heä thoáng chuyeån maïch ñieän thoaïi coâng coäng
PSTN (Public Switched Telephone Network). Yeâu caàu ñoä treã raát nhoû.
Maïng truyeàn soá lieäu: Phaàn lôùn caùc maïng truyeàn soá lieäu treân theá giôùi laø maïng soá lieäu
chuyeån maïch goùi, töùc laø thoâng tin ñöôïc caét thaønh caùc goùi coù kích thöôùc phuø hôïp vaø ñöôïc
phaùt leân nhöõng ñöôøng thoâng ñang roãi ôû thôøi ñieåm ñoù. Khe hôû giöõa caùc goùi coù theå ñöôïc
caùc loaïi thoâng tin khaùc söû duïng. Caùc maïng chuyeån maïch goùi ñeå trao ñoåi soá lieäu giöõa caùc
maùy tính döïa treân giao thöùc cuûa X.25 vaø heä thoáng truyeàn soá lieäu chuyeån maïch keânh döïa
treân caùc giao thöùc X.21.
Caùc tín hieäu truyeàn hình: Coù theå ñöôïc truyeàn theo 3 caùch: truyeàn baèng soùng voâ
tuyeán, truyeàn qua heä thoáng maïng truyeàn hình CATV (Community Antena TV) baèng caùp
ñoàng truïc hoaëc truyeàn qua heä thoáng veä tinh coøn goïi laø heä thoáng truyeàn hình tröïc tieáp
DBS (Direct Broadcast System).
Trong phaïm vi cô quan, soá lieäu giöõa caùc maùy tính ñöôïc trao ñoåi thoâng qua maïng cuïc
...
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Trang 1
CHÖÔNG 1: ISDN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA MAÏNG ATM
1.1. SÖÏ XUAÁT HIEÄN CUÛA N.ISDN
:
ISDN (Integrated Services Digital NetWork): Laø maïng soá lieân keát dòch vuï. ISDN
cung caáp khaû naêng keát noái hoaøn toaøn soá hoaù giöõa caùc ñaáu cuoái.
N.ISDN (Narrow Integrated Services Digital NetWork): Laø maïng toå hôïp dòch vuï soá
baêng heïp.
1.1.1. Caùc Ñaëc Ñieåm Cuûa Maïng Vieãn Thoâng Ngaøy Nay
:
Hieän nay, caùc maïng vieãn thoâng hieän taïi coù ñaëc ñieåm chung laø toàn taïi moät caùch rieâng
reõ, öùng vôùi moãi loaïi hình dòch vuï thoâng tin laïi coù ít nhaát moät loaïi maïng vieãn thoâng rieâng
bieät ñeå phuïc vuï dòch vuï ñoù nhö:
Maïng Telex
: Coù theå thu phaùt tín töùc trong phaïm vi toaøn caàu. Duøng ñeå göûi caùc böùc
ñieän döôùi daïng caùc kyù töï ñaõ ñöôïc maõ hoùa baèng maõ 5 bit. Toác ñoä truyeàn raát thaáp (töø
75bit/s ñeán 300 bit/s). Maët duø toác ñoä truyeàn thaáp, chaäm chæ coù caùc chöõ caùi, kyù hieäu ñöôïc
truyeàn ñi nhöng maïng vaãn ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn caùc tin töùc thueâ bao doanh nghieäp
nhaèm muïc ñích truyeàn caùc baûn tin ngaén.
Maïng ñieän thoaïi coâng coäng
: Coøn goïi laø maïng POTS ( Plain Old Telephone Service),
laø maïng ñöôïc xaây döïng sôùm nhaát. Noù phaùt trieån töø caùc toång ñaøi töông töï vaø phöông thöùc
truyeàn daãn töông töï vaø ñaëc bieät laø chuyeån maïch keânh theo thôøi gian thöïc. Ôû maïng naøy
tieáng noùi ñöôïc soá hoùa vaø chuyeån maïch ôû heä thoáng chuyeån maïch ñieän thoaïi coâng coäng
PSTN (Public Switched Telephone Network). Yeâu caàu ñoä treã raát nhoû
.
Maïng truyeàn soá lieäu
:
Phaàn lôùn caùc maïng truyeàn soá lieäu treân theá giôùi laø maïng soá lieäu
chuyeån maïch goùi, töùc laø thoâng tin ñöôïc caét thaønh caùc goùi coù kích thöôùc phuø hôïp vaø ñöôïc
phaùt leân nhöõng ñöôøng thoâng ñang roãi ôû thôøi ñieåm ñoù. Khe hôû giöõa caùc goùi coù theå ñöôïc
caùc loaïi thoâng tin khaùc söû duïng. Caùc maïng chuyeån maïch goùi ñeå trao ñoåi soá lieäu giöõa caùc
maùy tính döïa treân giao thöùc cuûa X.25 vaø heä thoáng truyeàn soá lieäu chuyeån maïch keânh döïa
treân caùc giao thöùc X.21.
Caùc tín hieäu truyeàn hình
: Coù theå ñöôïc truyeàn theo 3 caùch: truyeàn baèng soùng voâ
tuyeán, truyeàn qua heä thoáng maïng truyeàn hình CATV (Community Antena TV) baèng caùp
ñoàng truïc hoaëc truyeàn qua heä thoáng veä tinh coøn goïi laø heä thoáng truyeàn hình tröïc tieáp
DBS (Direct Broadcast System).
Trong phaïm vi cô quan, soá lieäu giöõa caùc maùy tính ñöôïc trao ñoåi thoâng qua maïng cuïc
boä LAN thöôøng laø maïng: Ethernet, Token Bus, vaø Token Ring.
Haäu quaû laø hieän nay coù raát nhieàu loaïi maïng khaùc nhau cuøng song song toàn taïi. Moãi
maïng laïi yeâu caàu phöông phaùp thieát keá, saûn xuaát, vaän haønh, baûo döôõng khaùc nhau. Nhö
vaäy heä thoáng maïng vieãn thoâng hieän taïi coù raát nhieàu nhöôïc ñieåm maø quan troïng laø:
!"
Chæ truyeàn ñöôïc caùc dòch vuï ñoäc laäp töông öùng vôùi töøng maïng.
Nghiên cứu ATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ATM - Người đăng: Kato Ashime
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Nghiên cứu ATM 9 10 51