Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu hệ thống thuỷ lực máy xúc komatsu pc 4007

Được đăng lên bởi Phạm Hiếu
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo : Thực tập tốt nghiệp
MỤC LỤC
Contents
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .................................................... 3
1.1.Vị trí địa lý, địa hình, dân cư và khí hậu. ........................................................... 3
1.2.Tình hình sản xuất , tổ chức quản lý và điều kiện sản xuất. Đặc điểm về hệ thống
sản xuất. .................................................................................................................... 5
1.3.Vai trò của công tác vận tải. ............................................................................... 6
1.4.Đặc điểm hệ thống thiết bị đang sử dụng ........................................................... 7
1.5.Các thiết bị phục vụ cho công tác chế tạo và sửa chữa cơ khí của công ty. ....... 7
PHẦN 2: TÌM HIỂU VỀ MÁY XÚC KOMATSU PC 400-7 ................................. 8
2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY XÚC MỘT GÀU K0MATSU PC 400-7 ..... 8
2.1.1 Kết cấu chung. ................................................................................................. 8
2.1.2 Các thông số kỹ thuật chính của máy xúc KOMATSU PC 400-7 ................ 10
2.1.3. Kết cấu một số bộ phận của máy xúc komatsu pc 400-7.............................. 14
2.2.CÁC CƠ CẤU VÀ MỘT VÀI HỆ THỐNG CHÍNH TRÊN MÁY XÚC
K0MATSU PC 400-7 ............................................................................................. 14
2.2.1. Hệ thống động lực. ........................................................................................ 14
2.2.2. Hệ thống điiều khiển. .................................................................................... 17
2.2.3 Hệ thống thuỷ lực........................................................................................... 19
PHẦN 3 : HỆ THỐNG THUỶ LỰC CHUNG CỦA MÁY XÚC ......................... 20
3) Mạch thủy lực chính trên máy xúc Komatsu PC 400-7 ..................................... 20
3.1. Cơ cấu di chuyển.............................................................................................. 23
3.2. Cơ cấu quay. .................................................................................................... 24
3.3. Cơ cấu nâng hạ gầu xúc . ................................................................................. 26
3.4. Các lực tác dụng lên cơ cấu nâng tải. .............................................................. 27

Page 1

Báo cáo : Thực tập tốt nghiệp
PHẦN 4 : HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC NÂNG HẠ GẦU XÚC . 29
4.1. Sơ đồ truyền động thuỷ lực...
Báo cáo : Thc tp tt nghip
Page 1
MC LC
Contents
PHN I : GII THIU CHUNG V CÔNG TY .................................................... 3
1.1.V trí địa lý, địa hình, dân cư và khí hu. ........................................................... 3
1.2.Tình hình sn xut , t chc quản lý và điu kin sn xuất. Đặc điểm v h thng
sn xut. .................................................................................................................... 5
1.3.Vai trò ca công tác vn ti. ............................................................................... 6
1.4.Đặc đim h thng thiết b đang sử dng ........................................................... 7
1.5.Các thiết b phc v cho công tác chế to và sa chữa cơ khí của công ty. ....... 7
PHN 2: TÌM HIU V MÁY XÚC KOMATSU PC 400-7 ................................. 8
2.1.GII THIU CHUNG V MÁY XÚC MT GÀU K0MATSU PC 400-7 ..... 8
2.1.1 Kết cu chung. ................................................................................................. 8
2.1.2 Các thông số kỹ thuật chính của máy xúc KOMATSU PC 400-7 ................ 10
2.1.3. Kết cu mt s b phn ca máy xúc komatsu pc 400-7 .............................. 14
2.2.CÁC CƠ CẤU VÀ MT VÀI H THNG CHÍNH TRÊN MÁY XÚC
K0MATSU PC 400-7 ............................................................................................. 14
2.2.1. H thống động lc. ........................................................................................ 14
2.2.2. Hệ thống điiều khiển. .................................................................................... 17
2.2.3 Hệ thống thuỷ lực ........................................................................................... 19
PHN 3 : H THNG THU LC CHUNG CA MÁY XÚC ......................... 20
3) Mạch thủy lực chính trên máy xúc Komatsu PC 400-7 ..................................... 20
3.1. Cơ cấu di chuyển.............................................................................................. 23
3.2. Cơ cấu quay. .................................................................................................... 24
3.3. Cơ cấu nâng hạ gầu xúc . ................................................................................. 26
3.4. Các lực tác dụng lên cơ cấu nâng tải. .............................................................. 27
nghiên cứu hệ thống thuỷ lực máy xúc komatsu pc 4007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu hệ thống thuỷ lực máy xúc komatsu pc 4007 - Người đăng: Phạm Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
nghiên cứu hệ thống thuỷ lực máy xúc komatsu pc 4007 9 10 107