Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng bằng cây dương xỉ

Được đăng lên bởi luan-pham
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4891 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 1

MỞ ĐẦU

Chương 1

1.1.

GVHD : PGS-TS Nguyễn Văn Sức

MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề
Công cuộc công nghiệp hóa gắn liền với sự ô nhiễm gia tăng.Ô nhiễm do kim loại

nặng thải ra từ các ngành công nghiệp là mối đe doạ đến sức khỏecủa con người và hệ
sinh thái .
Nếu tích lũy với nồng độ cao, kim loại nặng có thểgây ung thư cho con người,
động vật, còn thực vật không phát triển được…Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu
nhằm tìm ra phương pháp tối ưu nhất đểloại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô
nhiễm.
Các nguồn chính thải ra các kim loại nặng này là từ các nhà máy cơ khí, nhà máy
luyện kim, nhà máy mạ và các nhà máy hóa chất... Tác động của kim loại nặng tới môi
trường sống là rất lớn, tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam việc xử lý các nguồn nước thải
chứa kim loại nặng từ các nhà máy vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức. Bởi các nhà máy
ở Việt Nam thường là có quy mô sản xuất vừa và nhỏ do vậy khả năng đầu tư vào các hệ
thống xử lý nước thải là hạn chế. Hầu hết các nhà máy chưa có hệ thống xử lý hoặc hệ
thống xử lý quá sơ sài do vậy nồng độ kim loại nặng của các nhà máy thải ra môi trường
thường là các hệ thống sông, hồ đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Trước hiện trạng trên, đòi hỏi phải có những phương pháp thích hợp, hiệu quả để
xử lý kim loại nặng nhằm tránh và hạn chế những tác động xấu của nó đến môi trường và
sức khỏe cộng đồng.

1

Chương 1

MỞ ĐẦU

GVHD : PGS-TS Nguyễn Văn Sức

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm chúng em tiến hành thực hiện đề tài “
Nghiên cứu sự hấp phụ Pb2+ và Cd2+ bằng dương xỉ” nhằm tìm thêm một phương pháp
mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng.

1.2.

Mục tiêu của đề tài

-

Đánh giá khả năng hấp phụ của dương xỉ đối với các kim loại nặng: cadimi, chì

-

Tính toán mô hình hấp phụ qua cột vật liệu cố định

-

Khảo sát, tính toán các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ (Langmuir và

Freundlich), động học hấp phụ (bậc 1 và bậc 2) để xác địnhbản chất của quá trình hấp
phụ.
-

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của dương xỉ trong xử lý nước thải từ các nhà

máy cơ khí, nhà máy luyện kim, nhà máy mạ và các nhà máy hóa chất….
1.3.

Đối tượng và phạm vi nguyên cứu

1.3.1. Đối tượng nguyên cứu
-

Dương xỉ

-

Dung dịch Cd2+, Pb2+ tự pha

1.3.2. Phạm vi nguyên cứu
-

Tổng quan tài liệu Cd2+, Pb2+ và dương xỉ dựa trên các nguồn tài liệu.

-

Các thí nghiệm hấp phụ dòng gián đoạn và hấp phụ qua cột thực hiện với dung

dịch Cd2+, Pb2+ và dương xỉ được pha và điều chế trong phòng thí nghiệm
1.4.

Nội dung n...
Chương 1 MỞ ĐẦU GVHD : PGS-TS Nguyễn Văn Sức
Chương 1 MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Công cuộc công nghiệp hóa gắn liền với sự ô nhiễm gia tăng.Ô nhiễm do kim loại
nặng thải ra từ các ngành công nghiệp mối đe doạ đến sức khỏecủa con người hệ
sinh thái .
Nếu tích lũy với nồng độ cao, kim loại nặng thểgây ung thư cho con người,
động vật, còn thực vật không phát triển được…Hiện nay nhiều công trình nghiên cứu
nhằm tìm ra phương pháp tối ưu nhất đểloại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô
nhiễm.
Các nguồn chính thải ra các kim loại nặng này từc nhà máy khí, nhà máy
luyện kim, nhà máy mạ và các nhà y hóa chất... Tác động của kim loại nặng tới môi
trường sống rất lớn, tuy nhiên hiện nay Việt Nam việc xử các nguồn nước thải
chứa kim loại nặng từ các nhà máy vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức. Bởi các nhà máy
ở Việt Nam thường quy mô sản xuất vừa và nhỏ do vậy khả năng đầu tư vào các hệ
thống xử ớc thải hạn chế. Hầu hết các nhà máy ca có hệ thống xử hoặc h
thống xử quá sài do vậy nồng độ kim loại nặng của các nhà máy thải ra môi trường
thường là các hệ thống sông, hồ đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Trước hiện trạng trên, đòi hỏi phải những phương pháp thích hợp, hiệu quả để
xử lý kim loại nặng nhằm tránh và hạn chế những tác động xấu của nó đến môi trường và
sức khỏe cộng đồng.
1
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng bằng cây dương xỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng bằng cây dương xỉ - Người đăng: luan-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng bằng cây dương xỉ 9 10 298