Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu marketing: Nước mắm Knorr

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 7420 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
TÓM TẮT BÁO CÁO..........................................................................................tr1
I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER
1. Tập đoàn Unilever.............................................................................................tr2
2.Unilever Việt Nam.............................................................................................tr2
II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM KNORR
1. Giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm nước mắm Knorr...................................tr3
2. Nước mắm Knorr..............................................................................................tr4
III. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU
1. Đặt vấn đề..........................................................................................................tr4
2. Vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu..............................................................tr5
3. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................tr6
IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CUỘC NGHIÊN CỨU
1.Thiết kế nghiên cứu............................................................................................tr6
2.Thiết kế mẫu.......................................................................................................tr8
3. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường................................................tr9
4. Phân tích dữ liệu ...............................................................................................tr9
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1.Nghiên cứu mô tả...............................................................................................tr9
2. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp ............................................................................tr10
3. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp..............................................................................tr12
4. Kết luận và kiến nghị......................................................................................tr34
VI. PHỤ LỤC
1.Bảng biểu tổng quát.........................................................................................tr38
2.Phiếu điều tra ...................................................................................................tr41

Nghiên cứu marketing_ Nước mắm Knorr

TÓM TẮT BÁO CÁO
Đây là bản báo cáo nghiên cứu lý do người tiêu dùng (các bà bội trợ)
không, hay ngừng sử dụng sản phẩm nước mắm Knorr.
Mục tiêu của bài nghiên cứu này là:
• Tìm hiểu về các sản phẩm đang nước mắm đang được sử d...
MỤC LỤC
TÓM TẮT BÁO CÁO..........................................................................................tr1
I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER
1. Tập đoàn Unilever.............................................................................................tr2
2.Unilever Việt Nam.............................................................................................tr2
II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM KNORR
1. Giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm nước mắm Knorr...................................tr3
2. Nước mắm Knorr..............................................................................................tr4
III. GI I THI U V CU C NGHIÊN C U
1. Đặt vấn đề..........................................................................................................tr4
2. Vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu..............................................................tr5
3. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................tr6
IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CUỘC NGHIÊN CỨU
1.Thiết kế nghiên cứu............................................................................................tr6
2.Thiết kế mẫu.......................................................................................................tr8
3. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường................................................tr9
4. Phân tích dữ liệu ...............................................................................................tr9
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1.Nghiên cứu mô tả...............................................................................................tr9
2. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp ............................................................................tr10
3. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp..............................................................................tr12
4. Kết luận và kiến nghị......................................................................................tr34
VI. PHỤ LỤC
1.Bảng biểu tổng quát.........................................................................................tr38
2.Phiếu điều tra ...................................................................................................tr41
Nghiên cứu marketing: Nước mắm Knorr - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu marketing: Nước mắm Knorr - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Nghiên cứu marketing: Nước mắm Knorr 9 10 383