Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi phungoc2708-gmail-com
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 4632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀI BẢO

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI
TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2009

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀI BẢO

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI
TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN THANH HỘI

TP. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2009

3

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện luận văn này tôi đã nhận được sự quan tâm
giúp đỡ của Quý Thầy Cô, bạn b è và các nhà quản lý các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại TP. Cần Thơ.
Xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Hội, người hướng dẫn khoa
học của luận văn, đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ em về mọi mặt để hoàn
thành luận văn.
Xin trận trọng cảm ơn Quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Khoa
Sau Đại học đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô trong Hội đồng Chấm Luận văn đ ã
có những góp ý những thiếu sót của luận văn n ày để luận văn ngày càng hoàn
thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn các nhà quản lý các doanh nghiệp vừa v à nhỏ tại
TP. Cần Thơ, bạn bè và đồng nghiệp đã dành chút thời gian để thực hiện
phiếu điều tra trong doanh nghiệp giúp tôi có số liệu để phân tích v à đánh giá;
sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu và hợp tác trong quá trình thực hiện luận
văn.
Cuối cùng cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại
học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua đ ã truyền đạt cho em những
kiến thức quý báu.

4

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung của luận văn n ày hoàn toàn được
hình thành và phát triển từ những quan điểm của chính cá nhân tôi, d ưới sự
hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Thanh Hội. Các số liệu v à kết quả có
được trong luận văn tốt nghiệp l à hoàn toàn trung thực.

Tác giả luận văn

Nguyễn Hoài Bảo

5

MỤC LỤC
Trang

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng số liệu
Danh mục các biểu đồ
Danh mục phụ lục
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC TRONG CÁC DNVVN: ................................ ................................ .... 1
1.1. Khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ: ................................ ................................ ... 1
1.1.1. Nguồn nhân lực: ................................ ................................ ......
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀI BẢO
PHÁT TRIN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
CÁC DOANH NGHI ỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI
TP. CN THƠ ĐN NĂM 2020
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. H CHÍ MINH- NĂM 2009
Nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn nhân lực - Người đăng: phungoc2708-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Nguồn nhân lực 9 10 332