Ktl-icon-tai-lieu

Nhân nhanh cây lan Hồ Điệp bằng hệ thống Bioreactor

Được đăng lên bởi Khampha00
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD: Ks. Nguyeãn Ngoïc Quyønh

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. Ñaët vaán ñeà
Hoa lan laø moät trong nhöõng gioáng hoa raát ñöôïc yeâu thích khoâng chæ veà maøu
saéc, kieåu daùng maø coøn mang moät neùt ñeïp raát sang troïng vaø trang nhaõ. Chính vì
vaäy hieän nay, raát nhieàu hoä gia ñình ñang coù thuù chôi hoa lan. Nguyeân nhaân cuûa
traøo löu treân laø do cuoäc soáng ngaøy caøng phaùt trieån, nhu caàu taïo goùc vöôøn nhoû,
mang maøu xanh caây laù thieân nhieân vaøo trong nhaø cuûa nhöõng ngöôøi daân ngaøy caøng
cao. Vôùi öu ñieåm ít chieám dieän tích, khoâng quaù khoù troàng, cho hoa ñeïp laïi laâu taøn
neân vieäc choïn, troàng vaø taïo moät vöôøn lan nhoû trong khuoân vieân nhaø laø söï löïa choïn
cuûa nhieàu ngöôøi.
Beân caïnh ñoù, hoa lan laø saûn phaåm caây troàng coù giaù trò kinh teá cao, ngaøy
caøng coù nhieàu cô sôû kinh doanh hoa lan moïc leân, kinh doanh nhieàu chuûng loaïi.
Nhöng laøm sao ñeå coù soá löôïng lôùn caây gioáng, ñoàng ñeàu, chaát löôïng cao laø moät
vaán ñeà khoù.
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä sinh hoïc,
ngaønh vi nhaân gioáng caây ñaëc bieät treân ñoái töôïng caây hoa lan töøng böôùc phaùt trieån,
nhieàu ñôn vò nhaø nöôùc cuõng nhö tö nhaân ñaõ maïnh daïn ñaàu tö ñeå saûn xuaát caây
gioáng phuïc vuï cho noâng daân. Tuy nhieân qui moâ cuõng nhö nhöõng haïn cheá veà ñoäi
nguõ kyõ thuaät cuõng nhö kieán thöùc veà lónh vöïc naøy coù haïn, vì theá caây gioáng coù chaát
löôïng thaáp khoâng ñoàng ñeàu, khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Haàu heát
caùc gioáng hoa lan phaûi nhaäp gioáng töø Thaùi Lan, trong ñoù Hoà ñieäp chuû yeáu ñöôïc
nhaäp töø Đaøi Loan.
Hieän nay, vieäc nghieân cöùu vaø nhaân gioáng hoa lan ñaõ ñöôïc tieán haønh ôû nhieàu
nôi, nhöng haàu heát ñeàu chöa coù thaønh töïu naøo ñoät bieán ñeå ngaønh nhaân gioáng hoa
lan phaùt trieån ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Nhöõng thaønh coâng hieän
nay thöôøng laø nhaân gioáng vôùi qui moâ saûn xuaát nhoû. Trong ñoù kyõ thuaät nhaân gioáng

SVTH: Ñaøo Thò Lyù

-1-

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD: Ks. Nguyeãn Ngoïc Quyønh

hoa lan phoå bieán hieän nay laø nhaân gioáng treân moâi tröôøng thaïch. Phöông phaùp naøy
coù nhöôïc ñieåm laø chi phí giaù thaønh caây gioáng cao do thôøi gian nuoâi caáy daøi, ñoää
ñoàng ñeàu caây gioáng thaáp, khoù aùp duïng saûn xuaát theo qui moâ coâng nghieäp.
Hieän nay treân Theá giôùi nhieàu nöôùc coù ngaønh Coâng ngheä Sinh hoïc phaùt trieån
ñaõ öùng duïng caùc coâng ngheä cao ñeå...
Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: Ks. Nguyeãn Ngoïc Quyønh
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. Ñaët vaán ñeà
Hoa lan laø moät trong nhöõng gioáng hoa raát ñöôïc yeâu thích khoâng chæ veà maøu
saéc, kieåu daùng maø coøn mang moät neùt ñp raát sang troïng vaø trang nhaõ. Chính
vaäy hieän nay, raát nhieàu hoä gia ñình ñang coù thuù chôi hoa lan. Nguyeân nhaân cuûa
traøo löu treân laø do cuoäc soáng ngaøy caøng phaùt trieån, nhu caàu taïo goùc vöôøn nhoû,
mang maøu xanh caây laù thieân nhieân vaøo trong nhcuûa nhöõng ngöôøi daân ngaøy caøng
cao. Vôùi öu ñieåm ít chieám dieän tích, khoâng quaù khoù troàng, cho hoa ñeïp laïi laâu taøn
neân vieäc choïn, troàng vaø taïo moät vöôøn lan nhoû trong khuoân vieân nhaø laø söï löïa choïn
cuûa nhieàu ngöôøi.
Beân caïnh ñoù, hoa lan laø saûn phaåm caây troàng coù giaù trò kinh teá cao, ngaøy
caøng coù nhieàu sôû kinh doanh hoa lan moïc leân, kinh doanh nhieàu chuûng loaïi.
Nhöng laøm sao ñeå coù soá löôïng lôùn caây gioáng, ñoàng ñeàu, chaát löôïng cao laø mt
vaán ñeà khoù.
Trong nhöõng naêm gn ñaây, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä sinh hoïc,
ngaønh vi nhaân gioáng caây ñaëc bieät treân ñoái töôïng caây hoa lan töøng böôùc phaùt trieån,
nhieàu ñôn nhaø nöôùc cuõng nhö nhaân ñ maïnh daïn ñaàu ñeå saûn xuaát caây
gioáng phuïc vuï cho noâng daân. Tuy nhieân qui moâ cuõng nhö nhöõng haïn cheá veà ñoäi
nguõ kyõ thuaät cuõng nhö kieán thöùc veà lónh vöïc naøy coù haïn, thcaây gioáng coù chaát
löôïng thaáp khoâng ñng ñeàu, khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Haàu heát
caùc gioáng hoa lan phaûi nhaäp gioáng töø Thaùi Lan, trong ñoù Hñieäp chuû yeáu ñöôïc
nhaäp töø Đaøi Loan.
Hieän nay, vieäc nghieân cöùu vaø nhaân gioáng hoa lan ñaõ ñöôïc tieán haønh ôû nhieàu
nôi, nhöng haàu heát ñeàu chöa coù thaønh töïu naøo ñoät bieán ñeå ngaønh nhaân gioáng hoa
lan phaùt trieån ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Nhöõng thaønh coâng hieän
nay thöôøng laø nhaân gioáng vôùi qui moâ saûn xuaát nhoû. Trong ñoù kyõ thuaät nhaân gioáng
SVTH: Ñaøo Thò Lyù
-1-
Nhân nhanh cây lan Hồ Điệp bằng hệ thống Bioreactor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân nhanh cây lan Hồ Điệp bằng hệ thống Bioreactor - Người đăng: Khampha00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Nhân nhanh cây lan Hồ Điệp bằng hệ thống Bioreactor 9 10 687