Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký thực tập

Được đăng lên bởi lanhotels
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬT KÝ THỰC TẬP
I.

THÔNG TIN SINH VIÊN

Họ và tên : ...................................................................................................................
Ngày/ tháng/ năm sinh : ..............................................................................................
Sinh viên lớp : .............................................................................................................
Chuyên ngành : ...........................................................................................................
Nơi thực tập : ..............................................................................................................
II.

CHẾ ĐỘ VÀ TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP

1. Thời gian và giờ giấc thực tập.
.....................................................................................................................................
...................................................................................
2. Nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên tại cơ quan thực tập.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................
3. Tên đề tài thực tập.
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................
III.

TIẾN TRÌNH THỰC TẬP
Ngày tháng năm

Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......

Nội dung thực tập

...
NHẬT KÝ THỰC TẬP
I. THÔNG TIN SINH VIÊN
Họ và tên : ...................................................................................................................
Ngày/ tháng/ năm sinh : ..............................................................................................
Sinh viên lớp : .............................................................................................................
Chuyên ngành : ...........................................................................................................
Nơi thực tập : ..............................................................................................................
II. CHẾ ĐỘ VÀ TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP
1. Thời gian và giờ giấc thực tập.
.....................................................................................................................................
...................................................................................
2. Nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên tại cơ quan thực tập.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................
3. Tên đề tài thực tập.
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................
III. TIẾN TRÌNH THỰC TẬP
Ngày tháng năm Nội dung thực tập
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Từ : ...../...../20.....đến ...../...../20......
Nhật ký thực tập - Người đăng: lanhotels
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhật ký thực tập 9 10 386