Ktl-icon-tai-lieu

NHỊ THỨC NIUTƠN (Phần 1)

Được đăng lên bởi Huy Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Tổ hợp, chỉnh hợp

NHỊ THỨC NIUTƠN (Phần 1)
ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
7

1 

Bài 1. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  3 x + 4  , x > 0
x

Giải:
7

x

28− 7 k
7
7
7−k  1 
1 

k
12
=
Ta có:  3 x + 4  = ∑ C7k 3 x
C
x
4  ∑ 7
x  k =0

 x  k =0
Số hạng không chứa x là số hạng tương ứng với k thoản mãn:
28 − 7 k
=0⇔k =4
12

( )

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là: C74 = 35 (số hạng thứ 5)
3n

Bài 2. Tìm hệ số của x

2

trong khai triển:  3 x 2 +  , x > 0 , biết n là số nguyên dương thoả mãn:
x


5/3

2n − 4 ( Cnn − 2 − Cn1− 2 − n ) = Cnn−−12

Giải:
Ta có: 2n − 4 ( Cnn − 2 − Cn1− 2 − n ) = Cnn−−12

⇔ 2n − 4 ( n 2 − 5n + 4 ) = 2 ( n − 1)
⇔ 2n − 4 ( n − 1)( n − 4 ) = 2 ( n − 1)

⇔ ( n − 1)  2 n − 4 ( n − 4 ) − 2  = 0
 n = 1 (loai )
⇔  n− 4
 2 = 2 (*)
n−4

Ta nhận thấy phương trình (*) có một nghiệm x = 5 , mặt khác vế trái là hàm ñồng biến còn vế phải là hàm
nghịch biến, nên (*) có nghiệm duy nhất n = 5
15

15
2

Khi n = 5 thì:  3 x 2 +  = ∑ C15k
x

k =0

15

= ∑ C15k 2k x

( )
3

x2

15 − k

2
. 
x

k

30 −5 k
3

k =0

Mỗi số hạng trong khai triển ñều có dạng C15k 2 k x
Do ñó hệ số của x5/3 ứng với:

30 −5 x
3

, trong ñó C15k 2k là hệ số của x

30 −5 x
3

.

30 − 5 x 5
= ⇔ k = 5.
3
3

Vậy hệ số của x5/3 là C155 25

(

Bài 3. Cho khai triển 1 − 3.x

)

2n

= a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + a2 n x 2 n , n ∈ N *

Tính hệ số a9 biết n thoả mãn hệ thức:

2
14
1
+
=
2
3
Cn 3.Cn n

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Giải:
2
14
1
Ta có: 2 +
= ⇔
3
Cn 3.Cn n

Tổ hợp, chỉnh hợp

2
14
1
+
=
n!
3.n !
n
2!( n − 2 ) ! 3!( n − 3)

⇔ n 2 − 7 n − 18 = 0 ⇔ n = 9

(

Với n = 9 , ta có: 1 − 3.x

) = ∑ C (− 3)
18

18

k
18

k

xk

k =0

(

Hệ số a9 là hệ số của x9 và ta có: a9 = C189 − 3

)

9

n

1 

Bài 4. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  2 x − 2  , x ≠ 0 . Biết n ∈ N * và 2Cn1 + Cn2 = 90
2x 

Giải:
( n − 1) n = 90
Ta có 2Cn1 + Cn2 = 90 ⇔ 2n +
2

⇔ n 2 + 3n − 180 = 0
 n = −15 (loai )
⇔
 n = 12
12

k

12
12
1 

 1 
⇔  2 x − 2  = ∑ C12k (2 x)12 − k  2  = ∑ C12k .212 −3 k .x12 −3k
2x 

 2 x  k =0
k =0

Mỗi số hạng trong triển khai ñều có dạng: C12k .212 −3k .x12−3k . Trong ñó C12k .212−3k là hệ số của x12 −3k .
Số hạng không chứa x ứng với 12 − 3k = 0 ⇔ k = 4
Vậy số hạng không chứa x cần tìm là C124

Giáo viên: Lê Bá...
Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương
Tổ hợp, chỉnh hợp
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
Bài 1. Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
7
3
4
1
, 0
x x
x
+ >
Giải:
Ta có:
( )
7
28 7
7 7
7
3 3
12
7 7
4 4
0 0
1 1
x
k
k
k k
k k
x C x C x
x x
= =
+ = =
Số hạng không chứa
x
là số hạng tương ứng với
k
thoản mãn:
28 7
0 4
12
k
k
Vậy số hạng không chứa
x
trong khai triển là:
4
7
35
C
=
(số hạng thứ 5)
Bài 2. Tìm hệ số của
5/3
x
trong khai triển:
3
3 2
2
, 0
n
x x
x
+ >
, biết n là số nguyên dương thoả mãn:
(
)
4 2 1 2
2 1
2
n n n
n n n
C C n C
=
Giải:
Ta có:
(
)
4 2 1 2
2 1
2
n n n
n n n
C C n C
=
(
)
(
)
( )( ) ( )
4 2
4
2 5 4 2 1
2 1 4 2 1
n
n
n n n
n n n
+ =
=
(
)
(
)
4
4
1 2 4 2 0
1 ( )
2
2 (*)
4
n
n
n n
n loai
n
=
=
=
Ta nhận thấy phương trình (*) có một nghiệm
5
x
=
, mặt khác vế trái là hàm ñồng biến còn vế phải là hàm
nghịch biến, nên (*) có nghiệm duy nhất
5
n
=
Khi
5
n
=
thì:
(
)
15
15
15
3 3
2 2
15
0
2 2
.
k
k
k
k
x C x
x x
=
+ =
=
30 5
15
3
15
0
2
k
k k
k
C x
=
Mỗi số hạng trong khai triển ñều có dạng
30 5
3
15
2
x
k k
C x
, trong ñó
15
2
k k
C là hệ số của
30 5
3
x
x
.
Do ñó hệ số của
5/3
x
ứng với:
30 5 5
3 3
x
=
5
k
=
.
Vậy hệ số của
5/3
x
5 5
15
2
C
Bài 3.
Cho khai triển
(
)
2
2 2 *
0 1 2 2
1 3. ... ,
n
n
n
x a a x a x a x n N
= + + + +
Tính hệ số
9
a
biết n thoả mãn hệ thức:
2 3
2 14 1
3.
n n
C C n
+ =
NHỊ THỨC NIUTƠN (Phần 1)
ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
NHỊ THỨC NIUTƠN (Phần 1) - Trang 2
NHỊ THỨC NIUTƠN (Phần 1) - Người đăng: Huy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NHỊ THỨC NIUTƠN (Phần 1) 9 10 769