Ktl-icon-tai-lieu

Nhịp tim và phương pháp đo nhịp tim bằng hấp thụ quang học

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4686 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Lời cam đoan
Chúng em xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải là bản sao chép của bất cứ
đồ án hoặc công trình đã có từ trước.
Kí tên:

Ngô Đinh Nhật Hoàng

Nguyễn Đình Dũng

Mục lục
Lời mở đầu ………………………………………………………………………………..
Phần 1: Lý thuyết
Chương 1: Tìm hiểu về nhịp tim và phương pháp đo nhịp tim bằng hấp thụ quang
học
1.1 Giới thiệu chương ……………………………………………………………………...
1.2 Tìm hiểu về nhịp tim…………………………………………………………………...
1.3 Phương pháp đo nhịp tim bằng hấp thụ quang học…………………………………….
1.4 Kết luận chương………………………………………………………………………..
Chương 2: Sơ đồ khối
2.1 Giới thiệu chương………………………………………………………………………
2.2 Sơ đồ khối và chức năng các khối……………………………………………………...
2.2.1 Sơ đồ khối tổng quan…………………………………………………………………
2.2.2 Chức năng các khối…………………………………………………………………...
2.3 Chọn linh kiện sử dụng cho các khối…………………………………………………...
2.4 Kết luận chương………………………………………………………………………...
Phần 2: Thiết kế, tính toán và thi công mạch
Chương 3: Thiết kế và tính toán sơ đồ mạch
3.1 Giới thiệu chương………………………………………………………………………

3.2 Thiết kế, tính toán khối nguồn………………………………………………………….
3.3 Thiết kế, tính toán khối cảm biến……………………………………………………….
3.4 Thiết kế, tính toán khối lọc và khuếch đại……………………………………………...
3.5 Thiết kế, tính toán khối xử lý trung tâm và khổi hiển thị………………………………
3.6 Kết luận chương………………………………………………………………………...
Chương 4: Lưu đồ thuật toán và lập trình
4.1 Giới thiệu chương………………………………………………………………………
4.2 Lưu đồ thuật toán chương trình chính…………………………………………………..
4.3 Lưu đồ thuật toán đo nhịp tim…………………………………………………………..
4.4 Lưu đồ thuật toán hiển thị LCD………………………………………………………...
4.5 Code lập trình…………………………………………………………………………...
4.5 Kết luận chương………………………………………………………………………...
Chương 5: Thi công mạch
5.1 Giới thiệu chương………………………………………………………………………
5.1 Layout...…………………………………………………………………………….......
5.2 Lắp ráp và kiểm tra mạch……………………………………………………………….
5.3 Kết luận chương………………………………………………………………………...
Kết luận và hướng phát triển đề tài
Tài liệu tham khảo
Phần phụ lục

Mở đầu
- Nội dung đồ án: Tìm hiểu, thiết kế, tính toán và thi công mạch đo nhịp tim
- Đồ án gồm có 4 chương:
+ Chương 1: Tìm hiểu về nhịp tim và các phương pháp đo nhịp tim
+ Chương 2: Sơ đồ khối
+ Chương 3: Thiết kế và tính toán sơ đồ mạch
+ Chương 4: Lưu đồ thuật toán và lập trình
+ Chương 5: Thi công mạch
- Phương pháp nghiên cứu, thực hiện đồ án: tính toán thiết kế mạch, xây dựng các lưu đồ
thuật toán và thi công lắp ráp để kiểm chứng tính đúng đắn của phần thiết kế và các lưu...
Lời cam đoan
Chúng em xin cam đoan nội dung của đồ ány không phải bản sao chép của bất cứ
đồ án hoặc công trình đã có từ trước.
Kí tên:
Ngô Đinh Nhật Hoàng Nguyễn Đình Dũng
Nhịp tim và phương pháp đo nhịp tim bằng hấp thụ quang học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhịp tim và phương pháp đo nhịp tim bằng hấp thụ quang học - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nhịp tim và phương pháp đo nhịp tim bằng hấp thụ quang học 9 10 613