Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý

Được đăng lên bởi khiem-nguyen1
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————

M

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

KS
.CO

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 52 /2008/Qð-BGDðT ngày 18 tháng 9 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
–––––––––––––––––––––––––––

1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Thời lượng: 5 tín chỉ (phần 1: 2 tín chỉ; phần 2 và 3: 3 tín chỉ).
- Nghe giảng: 70%
- Thảo luận: 30%

BO
O

3. Trình ñộ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình ñộ ñại học, cao ñẳng.
4. Mục tiêu của môn học:

Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm
giúp cho sinh viên:

KIL
O

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất ñể từ ñó có thể tiếp cận ñược nội
dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và ðường lối cách mạng của ðảng
Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của ðảng;
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp
luận chung nhất ñể tiếp cận các khoa học chuyên ngành ñược ñào tạo.
5. ðiều kiện tiên quyết: Bố trí học năm thứ nhất trình ñộ ñào tạo ñại
học, cao ñẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; là môn học ñầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị
trong trường ñại học, cao ñẳng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung: Ngoài 1 chương mở ñầu nhằm giới
thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn ñề chung của môn
học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học ñược

KS
.CO

M

cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát
những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng
tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong ñó có 2 chương khái
quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ
nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển
vọng.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, ñề xuất
khi nghe giảng
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan ñến nội dung của
từng phần, từng chương, mục hay chuyên ñề theo sự hướng dẫn của giảng
viên;

BO
O

- Tham dự ñầy ñủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức
thảo luận dưới sự hướng dẫn và ñiều khiển của giảng viên theo quy chế.
8. Tài liệu học tập:

- Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý - Người đăng: khiem-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
Những nguyên lý 9 10 446