Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt quyết định hành chính với quyết định lập pháp, quyết định tư pháp. Cho ví dụ minh họa

Được đăng lên bởi daovoanhtai
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy
nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một trong những biểu
hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là ra các quyết định pháp luật. Quyết
định pháp luật bao gồm các quyết định của các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành
pháp.
Việc phân biệt ba loại quyết định này là cần thiết đối với những người theo học
cũng như nghiên cứu luật pháp. Và cũng chính việc nhìn nhận điểm khác nhau đó
mà ta thấy được vai trò quan trọng của một loại quyết định đối với hoạt động quản
lí nhà nước. Vì lí do đó nên nhóm chúng em xin trình bày đề tài : “Phân biệt quyết
định hành chính với quyết định lập pháp, quyết định tư pháp. Cho ví dụ minh họa”
NỘI DUNG
I.

Giải thích khái niệm
1. Quyết định hành chính

Theo từ điển tiếng việt thì “Quyết định” là định một cách chắc chắn với ý nhất
định phải thực hiện. Theo giáo trình luật hành chính (Khoa luật trường đại học
KHXH và nhân văn, năm 1994) thì quyết định được bắt nguồn từ thuậ ngữ la tinh
là : “Actus” có nghĩa là hành động. Vì vậy, trong khoa học pháp lí, quyết định tạo
ra hiệu lực pháp luật và đó chính là quyết định pháp luật. Chính vì vậy mà những
quyết định hành chính,quyết định tư pháp, quyết định lập pháp đều là một dạng của
quyết định pháp luật
Theo từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Nxb CAND Hà Nội, 1999) thì
“quyết định hành chính”còn được hiểu là : “Kết quả của sự thể hiện ý chí quyền
lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những người có chức vụ,
các tổ chức và cá nhân được trao quyền, thực hiện trên cơ sở và để thi hành pháp
1

luật, theo trình tự và hình thức do pháp luật quy định hướng tới việc thực hiện
nhiệm vụ quản lí hành chính trong lĩnh vực hoặc vấn đề phân công phụ trách”. Về
mặt lí luận thì quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật nó là
kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước thông qua những hành vi của các
chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính
nhà nước tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định
của pháp luật, nhằm đưa ra những chủ trường, biện pháp, đặt ra những quy tắc xử
sự hoặc áp dụng những quy tắc đó giải quyết một công việc cụ thể trong đời sống
xã hội nhằm thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Ví dụ :
+ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính
phủ ban hành Chương trình tổng t...
LỜI MỞ ĐẦU
Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy
nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp pháp. Một trong những biểu
hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước ra các quyết định pháp luật. Quyết
định pháp luật bao gồm các quyết đnh của các quan lập pháp, pháp hành
pháp.
Việc phân biệt ba loại quyết định này là cần thiết đối với những người theo học
cũng như nghiên cứu luật pháp. cũng chính việc nhìn nhận điểm khác nhau đó
ta thấy được vai trò quan trọng của một loại quyết đnh đối với hoạt động quản
lí nhà nước. Vì lí do đó nên nhóm chúng em xin trình bày đề tài : Phân biệt quyết
định hành chính với quyết định lập pháp, quyết định tư pháp. Cho ví dụ minh họa
NỘI DUNG
I. Giải thích khái niệm
1. Quyết định hành chính
Theo từ điển tiếng việt thì “Quyết định” định một cách chắc chắn với ý nhất
định phải thực hiện. Theo giáo tnh luật hành chính (Khoa luật trường đại học
KHXH nhân văn, năm 1994) thì quyết định được bắt nguồn từ thuậ ngữ la tinh
: “Actus” nghĩa hành động. vậy, trong khoa học pháp lí, quyết đnh tạo
ra hiệu lực pháp luật đó chính quyết định pháp luật. Chính vậy những
quyết định hành chính,quyết định tư pháp, quyết định lập pháp đều là một dạng của
quyết định pháp luật
Theo từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Nxb CAND Nội, 1999) thì
“quyết định hành chính”còn được hiểu là :Kết quả của s thể hiện ý chí quyền
lực đơn phương của quan nhà nước thẩm quyền, những người chức vụ,
các tổ chức nhân được trao quyền, thực hiện trên sở để thi hành pháp
1
Phân biệt quyết định hành chính với quyết định lập pháp, quyết định tư pháp. Cho ví dụ minh họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt quyết định hành chính với quyết định lập pháp, quyết định tư pháp. Cho ví dụ minh họa - Người đăng: daovoanhtai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân biệt quyết định hành chính với quyết định lập pháp, quyết định tư pháp. Cho ví dụ minh họa 9 10 387