Ktl-icon-tai-lieu

phân tích khái quát tình hình của công ty

Được đăng lên bởi sam-tieuthu
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 5954 lần   |   Lượt tải: 26 lần
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP NHÓM

Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp

NHÓM 2:
1.

Chu Thu Thảo

2.

Nguyễn Thị Linh

3.

Hoàng Thị Tươi

4.

Nguyễn Thị Cẩm Xuyên

5.

Quách Thị Huyền Trang

Lớp CQ48/32.02
Đvt: đồng
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty

1.1. Phân tích khái quát quy mô tài chính của công ty
Chỉ tiêu
31/12/2012
31/12/2011
1. Tài sản
7,203,119,070 6,904,003,094
2. Vốn CSH
5,581,598,536 5,505,626,352
Chỉ tiêu
2012
2011
3. LTC
1,865,006,450 2,755,324,040
4. EBIT
114,587,496
422,645,813
5. NP
75,972,184
285,395,813
6. IF
2,767,935,500 3,007,935,500
7. NC
-176,247,292
132,082,412

Chênh lệch
299,115,976
75,972,184
Chênh lệch
(890,317,590)
(308,058,317)
(209,423,629)
(240,000,000)
(308,329,704)

%
4.33
1.38
%
(32.31)
(72.89)
(73.38)
(7.98)
(233.44)

Các chỉ tiêu Tài sản, Vốn chủ sở hữu có trên bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu NP có trên báo
cáo kết quả kinh doanh.
LCT = Doanh thu thuần + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác
EBIT = Tổng lợi nhuận trước thuế (EBT) + Chi phí lãi vay(I)
IF = IFo + IFi + IFf
NC = NCo + NCi + NCf
Phân tích:
Bảng trên dùng để phân tích khái quát quy mô tài chính của doanh nghiệp thông qua
những chỉ tiêu tài sản, vốn chủ sở hữu, lưu chuyển thuần LCT, lợi nhuận trước lãi vay và
thuế EBIT, lợi nhuận sau thuế NP, tổng dòng tiền thu IF và dòng tiền thuần NC. Nhìn
chung hầu hết các chỉ tiêu đều có xu hướng giảm.

-

Tài sản cuối năm 2012 là 7,203,119,070 đồng, cuối năm 2011 là 6,904,003,094
đồng, tức là tài sản cuối năm 2012 đã tăng 299,115,976 đồng với tốc độ tăng là
4.33% so với thời điểm cuối năm 2011.

-

Vốn chủ sở hữu là 5,581,598,536 đồng, tăng 75,972,184, tức là tăng với tỷ lệ
1.38% so với thời điểm cuối năm 2011.

Tốc độ tăng của tài sản lớn hơn tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu, cho thấy trong kỳ đó
doanh nghiệp đã tập trung huy động nợ phải trả nhiều hơn vốn chủ sở hữu.
-

LCT năm 2012 đạt 1,865,006,450 đồng, giảm 890,317,590 đồng (tỷ lệ giảm
32.31%) so với năm 2011. Cho thấy thu nhập năm 2012 của doanh nghiệp đã giảm
so với năm 2011 là 32.31%.

-

EBIT năm 2012 đạt 114,587,496 đồng, tức là giảm 72.89% so với năm 2011. Đây
là sự suy giảm lợi nhuận trước lãi vay và thuế rất lớn. Ngoài ra, tốc độ giảm của
lợi nhuận lớn hơn nhiều tốc độ giảm của thu nhập, cho thấy trong kỳ, trình độ
quản trị chi phí của doanh nghiệp chưa hiệu quả.

-

NP năm 2012 cũng giảm 73.38% so với năm 2011

-

IF năm 2012 là 2,767,935,500 đồng, giảm 240,000,000 đồng (tỷ lệ giảm 7.98%) so
với năm 2011 cho thấy dòng tiền thu năm 201...
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BÀI TẬP NHÓM
Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp
NHÓM 2:
1. Chu Thu Thảo
2. Nguyễn Thị Linh
3. Hoàng Thị Tươi
4. Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
5. Quách Thị Huyền Trang
phân tích khái quát tình hình của công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích khái quát tình hình của công ty - Người đăng: sam-tieuthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
phân tích khái quát tình hình của công ty 9 10 528