Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi tlqc95
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ



BÀI TIỂU LUẬN
BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đề Tài: PHÂN

TÍCH QUÁ TRÌNH NHẬN
THỨC CỦA ĐẢNG VỀ NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA

GVHD:
LÊ HOÀI NAM
LỚP:
CDHO16A
NHÓM:
6
CHUYÊN NGÀNH:
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ



BÀI TIỂU LUẬN

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
MSSV
HỌ & TÊN
14074051
Huỳnh Thị Ngọc Chăm (NT)
14083211
Lê Văn Huân
14135911
Trần Võ Phúc Hậu
14019001
Đào Thị Mỹ Trúc
14124991
Trần Văn Hoàng
14128191
Hồ Văn Bắc
14059651
Nguyễn Văn Thắng
14100141
Trần Lê Quốc Cường
14086261
Nguyễn Thị Mỹ Thoa
14125211
Ngô Thị Mỹ Dung
Đoàn Tấn Phát
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2014

MỤC LỤC

Bài Tiểu Luận Nhóm 6

GVHD: Lê Hoài Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề Nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên
cứu kinh tế trong nhiều thập kỷ qua. Vì vậy ở nước ta và nhiều nước trên thế giới
muốn tìm tòi mô hình quản lý kinh tế vĩ mô thích hợp và có hiệu quả hơn..Trong báo
cáo chính trị của “ban chấp hành trung ương” khoá VIII trình đại hội IX của Đảng ta
có đề cập. Nhà nước ta quản lý kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch, chính sách phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường.
Bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Điều đó đã thúc đẩy mọi người phát huy nghiên
cứu mối quan hệ giữa thị trường và Nhà nước. Xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu cơ bản của quá trình đổi mới quản lý
kinh tế ở nước ta. Trong 15 năm qua nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn thoát khỏi
những khủng hoảng, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện
đáng kể, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh quốc gia được giữ vững, từ một
nền kinh tế quan liêu bao cấp đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên quy luật giá trị và tín hiệu cung- cầu của thị trường.
Như vậy, việc nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một
điều hết sức cần thiết. Nhóm chúng em muốn dùng những kiến thức mà mình đã học
được cùng nhau nghiên cứu để phân tích vấn đề nêu trên nhằm đưa ra ý kiến của mình
để thầy xem xét phê bình giúp em, và đưa ra được những nhận thức và suy nghĩ đúng
đắn có khoa khọc hơn. Đây cũng là cũng là bài tiểu luận đầu tiên c...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

BÀI TIỂU LUẬN
BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đề Tài: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH NHẬN
THỨC CỦA ĐẢNG VỀ NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
GVHD: LÊ HOÀI NAM
LỚP: CDHO16A
NHÓM: 6
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014
BỘ CÔNG THƯƠNG
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: tlqc95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 535