Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường tự nhiên và khoa học công nghệ đến chính sách phân phối một loại sản phẩm cụ thể của một doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam

Được đăng lên bởi kanto29
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tuthienbao.com
Luận văn
Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi
trường tự nhiên và khoa học công nghệ đến
chính sách phân phối một loại sản phẩm cụ
thể của một doanh nghiệp hàng Việt Nam
chất lượng cao đang kinh doanh trên thị
trường Việt Nam

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................3
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ ĐẾN XÁC LẬP CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA
CÔNG TY KINH DOANH..............................................................................................4
1.1 Khái niệm môi trường marketing vĩ mô, mô hình và sự cần thiết của
nghiên cứu môi trường marketing vĩ mô...................................................................4
1.1.1

Khái niệm môi trường vĩ mô.......................................................................4

1.1.2

Mô hình môi trường marketing vĩ mô........................................................4

1.1.3

Sự cần thiết của nghiên cứu môi trường marketing....................................4

1.2

Môi trường tự nhiên và khoa học công nghệ....................................................4

1.2.1

Môi trường tự nhiên....................................................................................4

1.2.2

Khoa học công nghệ....................................................................................4

1.3

Chính sách phân phối sản phẩm của công ty kinh doanh..............................5

1.3.1

Khái niệm và cấu trúc kênh phân phối.......................................................5

1.3.2
Các chính sách phân phối sản phẩm: Chính sách kênh phân phối, chính
sách trung gian phân phối, chính sách liên kết kênh phân phối................................7
PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN
(CALOFIC), SẢN PHẨM DẦU ĂN NEPTUNE 1:1:1, TẬP KHÁCH HÀNG MỤC
TIÊU CỦA SẢN PHẨM...................................................................................................8
2.1

Giới thiệu về công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC)..................8

2.1.1

Quá trình hình thành và phát triển..............................................................8

2.1.2

Chức năng nhiệm vụ...................................................................................9

2.1.3

Ngành nghề kinh doanh...............................................................................9

2.2 Giới thiệu sản phẩm dầu ăn Neptune 1:1:1. Error! Bookmark not defined.2
2.2.1 C...
tuthienbao.com
Luận văn
Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi
trường tự nhiên và khoa học công nghệ đến
chính sách phân phối một loại sản phẩm cụ
thể của một doanh nghiệp hàng Việt Nam
chất lượng cao đang kinh doanh trên thị
trường Việt Nam
Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường tự nhiên và khoa học công nghệ đến chính sách phân phối một loại sản phẩm cụ thể của một doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường tự nhiên và khoa học công nghệ đến chính sách phân phối một loại sản phẩm cụ thể của một doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam - Người đăng: kanto29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường tự nhiên và khoa học công nghệ đến chính sách phân phối một loại sản phẩm cụ thể của một doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam 9 10 512