Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Được đăng lên bởi dominhthanhvodung
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

Trang 1

GVHD: TS. Hồ Hữu Tiến

LỜI MỞ ĐẦU
I/ Tính cấp thiết của đề tài:
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ
có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống
nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư đặc
biệt là dân cư ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa...đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm
bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn
ra mạnh là vấn đề xã hội cần được quan tâm.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan
trọng đó là: thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác
định tín dụng ưu đãi là một chính sách không thể thiếu trong hệ thống các chính sách
phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002,
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo
và các đối tượng chính sách khác; trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người
nghèo trước đây nhằm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ để thực
hiện mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội.
Trong quá trình cho vay nổi lên vấn đề là hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu
đãi còn thấp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người nghèo và các đối tượng chính
sách khác. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả
nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; chất lượng cuộc sống được nâng cao nhằm đảm bảo
cho sự phát triển bền vững của mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và bảo toàn
được nguồn vốn, Chính phủ đã thành lập Ngân hàng Chính sác xã hội (NHCSXH) để
thực hiện tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và an
sinh xã hội.
Ngân hàng CSXH ra đời là cơ quan trực tiếp thực hiện các chính sách của
Chính phủ nên điều kiện cho vay thuận lợi và tinh giảm hơn nhiều so với trước.
Thông qua hoạt động cho vay Ngân hàng giúp cho các hộ nghèo có vốn để họ có điều
kiện sản xuất, kinh doanh và góp vốn tham gia vào các thành phần kinh tế hoạt động
tốt trong quá trình sản xuất.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang là một đơn vị
trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ thực hiện các
chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn Hoà Vang. Để hiểu rõ hơn

SVTH:

Lớp B09K7.2

Chuyên đề tốt nghiệp

Trang 2

GVHD: TS. Hồ Hữu Tiến

hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoà Vang trong thời gian thực hiệ...
Chuyên đề tốt nghiệp Trang 1 GVHD: TS. Hồ Hữu Tiến
LỜI MỞ ĐẦU
I/ Tính cấp thiết của đề tài:
Đói nghèo một vấn đề hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ
chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống
nhân dân đã được tăng lên một cách rệt. Song, một bộ phận không nhdân đặc
biệt dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa...đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm
bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. S phân hóa giàu nghèo đang diễn
ra mạnh là vấn đề xã hội cần được quan tâm.
nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, trong đó một nguyên nhân quan
trọng đó là: thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Chính vậy Đảng Nhà nước ta đã xác
định tín dụng ưu đãi một chínhch không thể thiếu trong hệ thống các chính sách
phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002,
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo
c đối tượng chính sách khác; trên sở tổ chức lại Ngân hàng phục v người
nghèo trước đây nhằm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ để thực
hiện mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội.
Trong quá trình cho vay nổi lên vấn đề hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu
đãi còn thấp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người nghèo các đối tượng chính
sách khác. vậy, làm thế nào đ người nghèo nhận được sử dụng hiệu quả
nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; chất lượng cuộc sống được nâng cao nhằm đảm bảo
cho s phát triển bền vững của mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo bảo toàn
được nguồn vốn, Chính phủ đã thành lập Ngân hàng Chính c hội (NHCSXH) để
thực hiện tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo an
sinh xã hội.
Ngân hàng CSXH ra đời quan trực tiếp thực hiện các chính sách của
Chính phủ nên điều kiện cho vay thuận lợi tinh giảm hơn nhiều so với trước.
Thông qua hoạt động cho vay Ngân hàng giúp cho các hộ nghèo vốn để họ có điều
kiện sản xuất, kinh doanh góp vốn tham gia vào các thành phần kinh tế hoạt động
tốt trong quá trình sản xuất.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách hội huyện Hòa Vang là một đơn vị
trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ thực hiện các
chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn Hoà Vang. Để hiểu hơn
SVTH: Lớp B09K7.2
Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng - Người đăng: dominhthanhvodung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng 9 10 497