Ktl-icon-tai-lieu

Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen Minh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PhÇn A: më ®Çu
§¹o PhËt lµ mét trong nh÷ng häc thuyÕt TriÕt häc - t«n gi¸o lín nhÊt
trªn thÕ giíi, tån t¹i rÊt l©u ®êi. HÖ thèng gi¸o lý cña nã rÊt ®å sé vµ sè lîng
phËt tö ®«ng ®¶o ®îc ph©n bè réng kh¾p. §¹o phËt ®îc truyÒn b¸ vµo níc ta
kho¶ng thÕ kû II sau c«ng nguyªn vµ ®· nhanh chãng trë thµnh mét t«n gi¸o
cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi ViÖt Nam, bªn
c¹nh®ã ®¹o Nho, ®¹o L·o, ®¹o Thiªn chóa. Tuú tõng giai ®o¹n lÞch sö d©n téc
ta ®Òu cã mét häc thuyÕt t tëng hoÆc mét t«n gi¸o n¾m vai trß chñ ®¹o, cã t¸c
®éng m¹nh nhÊt ®Õn nÕp sèng, thãi quen, suy nghÜ cña con ngêi, nh PhËt gi¸o
ë thÕ kû thø X - XIV, Nho gi¸o thÕ kû thø XV - XIX, häc thuyÕt M¸c - Lªnin
tõ gi÷a thËp kû 40 cña thÕ kû XX cho ®Õn nay. Tuy nhiªn, nh÷ng häc thuyÕt
nµy kh«ng ®îc ë vÞ trÝ ®éc t«n mµ song song tån t¹i víi nã vÉn cã c¸c häc
thuyÕt, t«n gi¸o kh¸c t¸c ®éng vµo c¸c hu vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi,
®ång thêi còng t¸c ®éng trë l¹i c¸c häc thuyÕt chñ ®¹o. Ngµy nay dï ®· tr¶i
qua c¸c cuéc c¸ch m¹ng x· héi vµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng trong hÖ ý thøc, t×nh
h×nh vÉn nh vËy.
Trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc qu¸ ®é lªn CNXH, chñ nghÜa M¸c Lªnin lµ t tëng chñ ®¹o, lµ vò khÝ lý luËn cña chóng ta nhng bªn c¹nh ®ã, bé
phËn kiÕn tróc thîng tÇng cña x· héi cò vÉn cã søc sèng dai d¼ng, trong ®ã
gi¸o lý nhµ PhËt ®· Ýt nhiÒu in s©u vµo t tëng t×nh c¶m cña mét sè bé phËn
lín d©n c ViÖt Nam. ViÖc xo¸ bá hoµn toµn ¶ng hëng cña nã lµ kh«ng thÓ
thùc hiÖn ®îc nªn chóng ta cÇn vËn dông nã mét c¸ch hîp lý ®Ó gãp phÇn ®¹t
®îc môc ®Ých cña thêi kú qu¸ ®é còng nh sau nµy. Vi vËy, vÞc nghiªn cøu lÞch
sö, gi¸o lý, vµ sù t¸c ®éng cña ®¹o PhËt ®èi víi thÕ giíi quan, nh©n sinh quan
cña con ngêi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ViÖc ®i s©u nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt
h¹n chÕ còng nh tiÕn bé, nh©n ®¹o cña PhËt gi¸o gióp ta hiÓu râ t©m lý ngêi
d©n h¬n vµ qua ®ã t×m ra ®îc mét ph¬ng c¸ch ®Ó híng ®¹o cho hä mét nh©n
c¸ch chÝnh, ®óng ®¾n. Theo ®¹o ®Ó lµm ®iÒu thiÖn, tr¸nh c¸i ¸c, h×nh thµnh
nh©n c¸ch con ngêi tèt h¬n chø kh«ng trë nªn mª tÝn dÞ ®oan, cóng b¸i, lªn
®ång, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ, niÒm tin cña quÇn chóng nh©n d©n..
LÜnh vùc nghiªn cøu PhËt gi¸o hiÖn nay t¬ng ®èi ®îc më réng, ngoµi
viÖc nghiªn cøu gi¸o lý, kinh ®iÓn, lÞch sö ... cña PhËt gi¸o ra cßn ®Ò cËp ®Õn
c¸c lÜnh vùc TriÕt häc, Sö häc, T©m lý häc, Kh¶o cæ häc, X· héi häc, D©n téc
häc, V¨n häc, NghÖ thuËt ... PhËt häc ®· trë thµnh mét trong nh÷ng khoa häc
t¬ng ®èi quan träng trong khoa häc x· héi, tríc m¾t cã quan hÖ mËt thiÕt víi
x·...
PhÇn A: më ®Çu
§¹o PhËt mét trong nh÷ng häc thuyÕt TriÕt häc - t«n gi¸o lín nhÊt
trªn thÕ giíi, tån t¹i rÊt l©u ®êi. thèng gi¸o cña rÊt ®å lîng
phËt ®«ng ®¶o ®îc ph©n réng kh¾p. §¹o phËt ®îc truyÒn vµo níc ta
kho¶ng thÕ II sau c«ng nguyªn ®· nhanh chãng trë thµnh mét t«n gi¸o
¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi ViÖt Nam, bªn
c¹nh®ã ®¹o Nho, ®¹o L·o, ®¹o Thiªn chóa. Tuú tõng giai ®o¹n lÞch sö d©n téc
ta ®Òu cã mét häc thuyÕt t tëng hoÆc mét t«n gi¸o n¾m vai trß chñ ®¹o, cã t¸c
®éng m¹nh nhÊt ®Õn nÕp sèng, thãi quen, suy nghÜ cña con ngêi, nh PhËt gi¸o
ë thÕ kû thø X - XIV, Nho gi¸o thÕ kû thø XV - XIX, häc thuyÕt M¸c - Lªnin
gi÷a thËp 40 cña thÕ XX cho ®Õn nay. Tuy nhiªn, nh÷ng häc thuyÕt
nµy kh«ng ®îc ë trÝ ®éc t«n song song tån t¹i víi vÉn c¸c häc
thuyÕt, t«n gi¸o kh¸c t¸c ®éng vµo c¸c hu vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi,
®ång thêi còng t¸c ®éng trë l¹i c¸c häc thuyÕt chñ ®¹o. Ngµy nay ®· tr¶i
qua c¸c cuéc c¸ch m¹ng héi c¸c cuéc c¸ch m¹ng trong ý thøc, t×nh
h×nh vÉn nh vËy.
Trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc qu¸ ®é lªn CNXH, chñ nghÜa M¸c -
Lªnin t tëng chñ ®¹o, khÝ luËn cña chóng ta nhng bªn c¹nh ®ã,
phËn kiÕn tróc thîng tÇng cña héi vÉn søc sèng dai d¼ng, trong ®ã
gi¸o nhµ PhËt ®· Ýt nhiÒu in s©u vµo t tëng t×nh c¶m cña mét phËn
lín d©n c ViÖt Nam. ViÖc xo¸ hoµn toµn ¶ng hëng cña kh«ng thÓ
thùc hiÖn ®îc nªn chóng ta cÇn vËn dông nã mét c¸ch hîp lý ®Ó gãp phÇn ®¹t
®îc môc ®Ých cña thêi kú qu¸ ®é còng nh sau nµy. Vi vËy, vÞc nghiªn cøu lÞch
sö, gi¸o lý, vµ sù t¸c ®éng cña ®¹o PhËt ®èi víi thÕ giíi quan, nh©n sinh quan
cña con ngêi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ViÖc ®i s©u nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt
h¹n chÕ còng nh tiÕn bé, nh©n ®¹o cña PhËt gi¸o gióp ta hiÓu t©m ngêi
d©n h¬n qua ®ã t×m ra ®îc mét ph¬ng c¸ch ®Ó híng ®¹o cho mét nh©n
c¸ch chÝnh, ®óng ®¾n. Theo ®¹o ®Ó lµm ®iÒu thiÖn, tr¸nh c¸i ¸c, h×nh thµnh
nh©n c¸ch con ngêi tèt h¬n chø kh«ng trë nªn mª tÝn ®oan, cóng b¸i, lªn
®ång, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ, niÒm tin cña quÇn chóng nh©n d©n..
LÜnh vùc nghiªn cøu PhËt gi¸o hiÖn nay t¬ng ®èi ®îc réng, ngoµi
viÖc nghiªn cøu gi¸o lý, kinh ®iÓn, lÞch sö ... cña PhËt gi¸o ra cßn ®Ò cËp ®Õn
c¸c lÜnh vùc TriÕt häc, Sö häc, T©m lý häc, Kh¶o cæ häc, X· héi häc, D©n téc
häc, V¨n häc, NghÖ thuËt ... PhËt häc ®· trë thµnh mét trong nh÷ng khoa häc
t¬ng ®èi quan träng trong khoa häc x· héi, tríc m¾t cã quan mËt thiÕt víi
x· héi häc.
1
Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN - Người đăng: Tuan Nguyen Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN 9 10 464