Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 2096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------

ĐỖ XUÂN LUẬN

PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN, NĂM 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------

ĐỖ XUÂN LUẬN

PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 60 - 31 - 10

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.

NGUYỄN THỊ MINH THỌ

THÁI NGUYÊN, NĂM 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung
thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện nghiên cứu đã được cảm ơn và các thông tin
trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày 15 tháng 06 năm 2009
Tác giả luận văn

Đỗ Xuân Luận

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên4

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cơ
quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị
Minh Thọ, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và
hoàn thành luận văn.
Tôi trân trọng cảm ơn Khoa Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh
doanh Thái Nguyên; Các thầy cô giáo trong Bộ môn Kinh tế, Khoa Khuyến nông & Phát
triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ phát
triển bền vững Việt Bắc – Đại học Thái Nguyên , những người đã trang bị cho tôi những
kiến thức quý báu và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Phòng Công thương, Phòng
Thống kê, các xã và các hộ điều tra ở huyện Phổ Yên đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu
thập số liệu và kiểm nghiệm những kết quả nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình
nghiên cứu.
Thái Nguyên, ngày 15 tháng 06 năm 2009
Tác giả luận văn

Đỗ Xuân Luận

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên5

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn

i
ii
iii

Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng

iv
viii
ix

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ

x

MỞ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------
ĐỖ XN LUẬN
PHÁT TRIỂN C NGHỀ TIỂU TH CÔNG NGHIP
HUYN PH YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
H
H
C
C
S
S
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 9 10 833