Ktl-icon-tai-lieu

phát triển CCN đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở huyện Điện bàn

Được đăng lên bởi myhanh-nguyen
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 4470 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng CCN là chủ trương lớn nhằm tạo động lực
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn. Nó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn
Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa đi liền với đô thị hóa. Do đó trong thời gian qua ở
các vùng nông thôn đã có hàng trăm CCN được xây dựng và phát triển. Trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay thì vấn đề phát triển các CCN giữ
vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng tiến bộ, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn, giải quyết tốt, có hiệu quả đồng bộ vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong
quá trình phát triển kinh tế – xã hội, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp
vào năm 2020.
Trong giai đoạn (2006 - 2010) Đảng và Nhà Nước ta những mục tiêu và nhiệm vụ
chủ yếu là: “ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo
nền tảng đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào
năm 2020”. “Giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm
năng và nguồn lực tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa
nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp”.
Hiện nay quá trình CNH, HĐH gắn liền với quá trình đô thị hóa đang diễn ra với
tốc độ ngày càng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng
cao chất lượng và hiệu quả, năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế giữ vai trò quan
trọng trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 2020. Phát triển nhanh hơn
CN-XD cần chú ý mối quan hệ gắn kết hữu cơ giữa phát triển CN-XD với phát triển dịch
vụ, phát triển đô thị và phát triển về nông nghiệp hàng hóa bền vững. Đại hội X xác định:
“Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước; hình
thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm các
điều kiện sinh hoạt cho người lao động”.

Theo thống kê của Bộ Công thương, đến năm 2011, các địa phương trong cả nước
đã quy hoạch phát triển 1.872 CCN với tổng diện tích 76.520 ha. Trong đó, 918 CCN đã
đi vào hoạt động với tổng diện tích 40.597 ha. Hiện nay, diện tích đã sử dụng và cho thuê
trong các CCN cả nước là 7.510 ha, chiếm 26,4% tổng diện tích các CCN đã hoạt động.
Huyện Điện Bàn nằm trong vùng kinh tế trọn...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việc quy hoạch, đầu xây dựng CCN chủ trương lớn nhằm tạo động lực
chuyển dịch cấu kinh tế lao động nông thôn. đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn
Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa đi liền với đô thị hóa. Do đó trong thời gian qua ở
các vùng nông thôn đã hàng trăm CCN được xây dựng phát triển. Trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay thì vấn đề phát triển các CCN giữ
vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cấu kinh tế theo
hướng tiến bộ, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn, giải quyết tốt, hiệu quả đồng bộ vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong
quá trình phát triển kinh tế – xã hội, sớm đưa nước ta bản trở thành nước công nghiệp
vào năm 2020.
Trong giai đoạn (2006 - 2010) Đảng và Nhà Nước ta những mục tiêu nhiệm vụ
chủ yếu là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế tri thức, tạo
nền tảng đưa nước ta bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào
năm 2020”. “Giải phóng phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm
năng nguồn lực tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng chuyển dịch cấu
kinh tế, nâng cao chất lượngsức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa
nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp”.
Hiện nay quá trình CNH, HĐH gắn liền với quá trình đô thhóa đang diễn ra với
tốc độ ngày càng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng
cao chấtợng hiệu quả, năng lực sức cạnh tranh của nền kinh tế giữ vai trò quan
trọng trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - hội đến 2020. Phát triển nhanh hơn
CN-XD cần chú ý mối quan hệ gắn kết hữu cơ giữa phát triển CN-XD với phát triển dịch
vụ, phát triển đô thị và phát triển về nông nghiệp hàng hóa bền vững. Đại hội X xác định:
Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước; hình
thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm các
điều kiện sinh hoạt cho người lao động”.
phát triển CCN đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở huyện Điện bàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển CCN đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở huyện Điện bàn - Người đăng: myhanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
phát triển CCN đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở huyện Điện bàn 9 10 121