Ktl-icon-tai-lieu

phát triển nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Lee Win
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

ISO 9001 : 2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Sinh viên
: Nguyễn Thị Vân
Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Tình

HẢI PHÕNG - 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-----------------------------------

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN
TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM - VICONSHIP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Sinh viên
: Nguyễn Thị Vân
Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Tình

HẢI PHÕNG - 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Thị Vân
Lớp: QT1202N
Tên đề tài:

Mã SV: 120546
Ngành: Quản trị doanh nghiệp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực
tại Công ty cổ phần container Việt Nam – Viconship.

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân
lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty
Cổ phần Container Việt Nam – Viconship
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân
lực tai công ty Cổ phần container Việt Nam - Viconship
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm.
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
- Đặc điểm lao động.
- Phương pháp tính lương.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty cổ phần Container Việt Nam - Viconship
Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu – Phường Máy tơ - Quận Ngô Quyền – Thành
Phố Hải Phòng – Việt Nam.

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Sinh viên : Nguyễn Thị Vân
Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Tình
HẢI PHÕNG - 2012
phát triển nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển nguồn nhân lực - Người đăng: Lee Win
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
phát triển nguồn nhân lực 9 10 232