Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Nghiêm cứu Khoa Học

Được đăng lên bởi Tâm Châu
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
(Methodology of Scientific Research)

PGS.TS. Phạm Văn Hiền
pvhien@hcmuaf.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh, 2010

Chương 1. Đại cương về nghiên cứu khoa học
1.1. Khái niệm
- Phương pháp luận (Methodology)
* Phương pháp (Method): Cách thức nhận thức, nghiên
cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội.
* Phương pháp luận: Học thuyết về phương pháp nhận
thức khoa học và cải tạo thế giới.
* Methodos và Logos: Lý thuyết về phương pháp
(Methodology)
- Khoa học
• là “hệ thống trí thức về mọi quy luật của vật chất và
sự vận động của vật chất, những quy luật của tự
nhiên, xã hội, tư duy” (Pierre Auger, 1961);
• là sản phẩm trí tuệ của người nghiên cứu.

1.2. Phân loại
a. Tri thức kinh nghiệm (Experiential/Local/Indigenous
Knowledge-IK)
• Tác động của thế giới khách quan, phải xử lý những
tình huống xuất hiện trong tự nhiên, lao động và ứng
xử;
• Tri thức được tích luỹ ngẫu nhiên trong đời sống.
b. Tri thức khoa học (Academic-AK)
là những hiểu biết được tích luỹ một cách hệ thống,
dựa trên một hệ thống phương pháp khoa học.

c. Tri thức khoa học khác gì tri thức kinh nghiệm?

• Tổng kết số liệu và sự kiện ngẫu nhiên, rời rạc để
khái quát hoá thành cơ sở lý thuyết.
• Kết luận về quy luật tất yếu đã được khảo nghiệm
• Lưu giữ # lưu truyền ?
EX: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa?
Lương – Giá!
• Vấn đề IK – AK @

1.3. Khái niệm nghiên cứu khoa học
• Tìm kiếm những điều khoa học chưa biết:

- Phát hiện bản chất sự vật
- Sáng tạo phương pháp/phương tiện mới
• Tìm kiếm, vậy biết trước chưa?
ƒ Giả thuyết NCKH: phán đoán đúng/sai?
ƒ Khẳng định luận điểm KH or bác bỏ giả thuyết
ƒ Trình bày luận điểm (b/c, thuyết trình)
NCKH = tìm kiếm các luận cứ để chứng minh
giả thuyết nghiên cứu/luận điểm khoa học

1.4. Các bước nghiên cứu khoa học

•
•
•
•

Bước 1: Lựa chọn “vấn đề”
Bước 2: Xây dựng luận điểm khoa học
Bước 3: Chứng minh luận điểm khoa học
Bước 4: Trình bày luận điểm khoa học

1.5. Phân loại nghiên cứu khoa học
• Theo chức năng
– Ng/cứu mô tả: nhận dạng sự vật; định tính/định lượng
– Ng/cứu giải thích: nguyên nhân dẫn đến sự hình thành sự
vật; cấu trúc/nguồn gốc/tương tác (VAC)
– Ng/cứu giải pháp: làm ra sự vật mới; phương pháp/phương
tiện
– Ng/cứu dự báo: nhận dạng trạng thái sự vật trong tương lai

• Theo giai đoạn của nghiên cứu
– Ng/cứu cơ bản
– Ng/cứu ứng dụng
– Ng/cứu triển khai

Phân biệt các khái niệm
Phát hiện, phát minh, sáng chế
•
•
•
•
•
•
•
•

Phát minh ra nghề in hay phát hiện ra nghề in?
Phát mi...
PGS.TS. PhmVănHin
pvhien@hcmuaf.edu.vn
http://pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien
TP. H Chí Minh, 2010
Phương pháp lunnghiêncu khoa hc
(Methodology of Scientific Research)
Phương Pháp Nghiêm cứu Khoa Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Nghiêm cứu Khoa Học - Người đăng: Tâm Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Phương Pháp Nghiêm cứu Khoa Học 9 10 447