Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý đăng ký khai sinh cho trẻ trên địa bàn xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Được đăng lên bởi ngothinghiabinh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Đại học Quy Nhơn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.
Trong các loại giấy tờ tùy thân, Giấy khai sinh là loại giấy tờ được cơ quan
Nhàn nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người. Đối với mỗi người sau
khai có giấy khai sinh , hộ tịch gốc, người đó có đủ quyền, nghĩa vụ theo pháp luật
đối với Nhà nước và xã hội. Tất cả những thông số có liên quan đến cuộc đời cá
nhân luôn bắt đầu từ hộ tịch gốc này.
Với tầm quan trọng đó, nếu trong quá trình thực hiện có sai sót mà không
được phát hiện kịp thời sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như khắc phục,
sửa chữa sai sót, và đặc biệt sẽ gây ra không ít những phiền hà cho công dân trong
việc thống nhất giấy tờ quan trọng khác sau này: hồ sơ đi học, xin việc làm hay
xuất ngoại ….
Nhận rõ tầm quan trọng của giấy tờ “hộ tịch gốc” đối với công tác quản lý
cũng như gắn với quyền lợi chính đáng của mỗi công dân, Đảng, Nhà nước ta đã
ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan tới công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
mà mới đây nhất là : Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính
phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (thay thế Nghị định số 83/1998NĐ-CP ngày
10/10/1998).
Nhìn chung mảng đề tài về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nói chung từ
trước tới nay đã có nhiều học giả tập trung nghiên cứu và đạt được những kết quả
đáng khích lệ nhưng xét một cách khách quan, những đề tài đó còn mang tầm vĩ mô
chưa sát hợp vào địa phương cụ thể. Với tư cách là sinh viên đang được nghiên cứu
về khía cạnh này tôi xin mạnh dạn đưa ra những ý kiến của mình về công tác đăng
ký và quản lý hộ tịch.
Xuất phát từ những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài: “ Quản lý đăng ký
khai sinh cho trẻ trên địa bàn xã Phổ Phong huyện Đức Phổ” làm vấn đề
nghiên cứu. Thông qua nội dung nghiên cứu này em xin khái quát về thực trạng
công tác quản lý đăng ký khai sinh trên địa bàn xã, từ đó đưa ra những giải
pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý đăng ký khai sinh
Sinh viên thực tập: Huỳnh Văn Nhật

Trang

1

Trường Đại học Quy Nhơn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

của xã, đồng thời hướng tới khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn
mắc phải trong quá trình quản lý đăng ký khai sinh trên địa bàn xã.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá tình hình thực hiện quản lý nhà nước về giấy khai sinh tại xã Phổ
Phong, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần giúp cấp ủy
chính quyền địa phương đua ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường
công t...
Trường Đại học Quy Nhơn Báo cáo thực tập tốt nghiệp


Trong các loại giấy tờ tùy thân, Giấy khai sinh loại giấy tờ được quan
Nhàn nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người. Đối với mỗi người sau
khai giấy khai sinh , hộ tịch gốc, người đó đủ quyền, nghĩa vụ theo pháp luật
đối với Nhà nước hội. Tất cả những thông số liên quan đến cuộc đời
nhân luôn bắt đầu từ hộ tịch gốc này.
Với tầm quan trọng đó, nếu trong quá trình thực hiện sai sót không
được phát hiện kịp thời sẽ gây khó khăn cho công tác quản cũng như khắc phục,
sửa chữa sai sót, đặc biệt sgây ra không ít những phiền cho công dân trong
việc thống nhất giấy tờ quan trọng khác sau này: hồ đi học, xin việc làm hay
xuất ngoại ….
Nhận tầm quan trọng của giấy tờ “hộ tịch gốc” đối với công tác quản
cũng như gắn với quyền lợi chính đáng của mỗi công dân, Đảng, Nhà nước ta đã
ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan tới công tác đăng ký quản lý hộ tịch
mới đây nhất : Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính
phủ về đăng quản hộ tịch (thay thế Nghị định số 83/1998NĐ-CP ngày
10/10/1998).
Nhìn chung mảng đề tài về công tác đăng kýquản hộ tịch nói chung từ
trước tới nay đã nhiều học giả tập trung nghiên cứu đạt được những kết quả
đáng khích lệ nhưng xét một cách khách quan, những đề tài đó còn mang tầm vĩ mô
chưa sát hợp vào địa phương cụ thể. Với tư cách là sinh viên đang được nghiên cứu
về khía cạnhy tôi xin mạnh dạn đưa ra những ý kiến của mình về công tác đăng
ký và quản lý hộ tịch.
Xuất phát từ những do trên, em đã lựa chọn đề tài  !"
"#$%&%'()*+,-,$./,-0làm vấn đề
nghiên cứu. Thông qua nội dung nghiên cứu này em xin khái quát về thực trạng
công tác quản đăng khai sinh trên địa bàn xã, từ đó đưa ra những giải
pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản đăng khai sinh
Sinh viên thực tập: Huỳnh Văn Nhật%
1
Quản lý đăng ký khai sinh cho trẻ trên địa bàn xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý đăng ký khai sinh cho trẻ trên địa bàn xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - Người đăng: ngothinghiabinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Quản lý đăng ký khai sinh cho trẻ trên địa bàn xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 9 10 515