Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học

Được đăng lên bởi long-thanh1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1: Hãy nêu các kỷ năng mà một nhà quản trị cần có?
3 loại kỹ năng mà mỗi quản trị viên cần phải có gồm:
1.

Kỹ năng kỹ thuật :Là khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể,
nói cách khác là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị.
Ví dụ: việc thảo chương trình điện toán, soạn thảo hợp đồng pháp lý kinh
doanh, thiết kế cơ khí .v.v... Đây là kỹ năng rất cần cho quản trị viên cấp cơ
sở hơn là cho cấp quản trị viên trung gian hoặc cao cấp.

2.

Kỹ năng nhân sự: Là những kiến thức liên quan đến khả năng cùng làm
việc, động viên và điều khiển nhân sự. Kỹ năng nhân sự là tài năng đặc biệt
của nhà quản trị trong việc quan hệ với những người khác nhằm tạo sự thuận
lợi và thúc đẩy sự hoàn thành công việc chung. Một vài kỷ năng nhân sự cần
thiết cho bất cứ quản trị viên nào là biết cách thong đạt hữu hiệu, có thái độ
quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng ko khí hợp tác lao động, biết
các tác động và hướng dẫn nhân sự trong tổ chức để hoàn thành các công
việc. khái niệm nhân sự đối với mọi cấp quản trị viên đều cần thiết như nhau
trong bất kỳ tổ chức nào dù là phạm vi kinh doanh hoặc phi kinh doanh.
Ví dụ: tạo mọi điều kiện, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên
của công ty làm việc một cách tốt nhất. Luôn động viên và cùng hợp tác
xử lý công việc một cách triệt để và hiệu quả cao

3.kỷ năng tư duy :Là cái khó hình thành và khó nhất, nhưng nó lại có vai trò đặc
biệt quan trọng, nhất là đối với các nhà quản trị cao cấp. Họ cần có tư duy chiến
lược tốt để đề ra đúng đường lối chính sách đối phó có hiệu quả với những bất trắc,
đe dọa, kìm hãm sự phất triển đối với tổ chứcnhà quản trị cần phải có phương pháp
tổng hợp tư duy hệ thống, biết phân tích mối lien hệ giữa các bộ phận, các vấn
đề… Biết cách làm giảm những sự phức tạp rắc rối xuống 1 mức độ có thể chấp
nhận được trong 1 tổ chức.
Các nhà quản trị cần có 3 kỷ năng trên nhưng tầm quan trọng của chúng tùy
thuộc vào các cấp quản trị khác nhau trong tổ chức. những cấp quản trị càng cao
thì càng cần nhiều những kỷ năng về tư duy. Ngược lại ở những cấp quản trị càng
thấp, thì càng cần nhiều kỷ năng về chuyên môn kỹ thuật.kỷ năng về nhân sự thì ở
đâu, ở cấp nào cũng cần và đều là quan trọng. Mặc dù vậy trên thực tế thường đòi

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC
hỏi cụ thể về mức độ kỷ năng nhân sự có thể có sự khác nhau tùy theo loại cán bộ
quản trị, nhưng xét theo quan điểm của nhiều nhà kinh tế thì nó đóng vai trò quan
trọng nhất, góp phần ...
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1: Hãy nêu các kỷ năng mà một nhà quản trị cần có?
3 loại kỹ năng mà mỗi quản trị viên cần phải có gồm:
1. Kỹ năng kỹ thuật :Là khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể,
nói cách khác là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị.
dụ: việc thảo chương trình điện toán, soạn thảo hợp đồng pháp kinh
doanh, thiết kế khí .v.v... Đây kỹ năng rất cần cho quản trviên cấp
sở hơn là cho cấp quản trị viên trung gian hoặc cao cấp.
2. Kỹ năng nhân sự: những kiến thức liên quan đến khả năng cùng làm
việc, động viên điều khiển nhân sự. Kỹ năng nhân sự tài năng đặc biệt
của nhà quản trị trong việc quan hệ với những người khác nhằm tạo sự thuận
lợi và thúc đẩy sự hoàn thành công việc chung. Một vài kỷ năng nhân sự cần
thiết cho bất cứ quản trị viên nào biết ch thong đạt hữu hiệu, thái độ
quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng ko khí hợp tác lao động, biết
các tác động hướng dẫn nhân sự trong tổ chức để hoàn thành các công
việc. khái niệm nhân sự đối với mọi cấp quản trị viên đều cần thiết như nhau
trong bất kỳ tổ chức nào dù là phạm vi kinh doanh hoặc phi kinh doanh.
dụ: tạo mọi điều kiện, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên
của công ty làm việc một cách tốt nhất. Luôn động viên cùng hợp tác
xử lý công việc một cách triệt để và hiệu quả cao
3.kỷ năng tư duy : cái khó hình thành khó nhất, nhưng lại vai trò đặc
biệt quan trọng, nhất đối với các n quản trị cao cấp. Họ cần duy chiến
lược tốt để đề ra đúng đường lối chính sách đối phó có hiệu quả với những bất trắc,
đe dọa, kìm hãm sự phất triển đối với tổ chứcnhà quản trị cần phải có phương pháp
tổng hợp duy hệ thống, biết phân tích mối lien hệ giữa các bộ phận, c vấn
đề… Biết cách làm giảm những sự phức tạp rắc rối xuống 1 mức độ thể chấp
nhận được trong 1 tổ chức.
Các nhà quản tr cần 3 kỷ năng trên nhưng tầm quan trọng của chúng tùy
thuộc vào c cấp quản trị khác nhau trong tổ chức. những cấp quản trị càng cao
thì càng cần nhiều những kỷ năng về duy. Ngược lại những cấp quản trị càng
thấp, thì càng cần nhiều kỷ năng về chuyên môn kỹ thuật.kỷ năng về nhân sự thì
đâu, cấp nào cũng cần đều quan trọng. Mặc vậy trên thực tế thường đòi
Quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học - Người đăng: long-thanh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quản trị học 9 10 806