Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Đỗ Minh Phương
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-------------

NGUYỄN THỊ THU TRÂM

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-------------

NGUYỄN THỊ THU TRÂM

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thanh Hà

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2007

MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt
Lời mở đầu

Trang
Chương 1:

Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng
1.1 Rủi ro tín dụng ........................................................................................................01
1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng ...............................................................................01
1.1.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng....................................................................01
1.1.3 Hậu quả của rủi ro tín dụng .................................................................................04
1.2 Quản trị rủi ro tín dụng .........................................................................................06
1.2.1 Khái niệm ............................................................................................................06
1.2.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng...................................................................06
1.2.3 Một số yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng......................................................07
1.2.4 Các biện pháp cơ bản trong quản trị rủi ro tín dụng ...........................................11
1.3 Kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng.................................................13
1.4 Bài học cho các NHTM VN trong công tác quản trị rủi ro tín dụng .................15
Kết luận chương 1 ...........................................................................................................16
Chương 2:

Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại
Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương Việt Nam
2.1 Giới thiệu về Sở Giao Dịch II Ngân hàng Công Thương Việt Nam ...................17
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển..........................................................................17
2.1.2 Mô hình tổ chức ..................................................................................................19

2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng tại Sở Giao Dịch II-Ngân hàn...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
-------------
NGUYN TH THU TRÂM
QUN TR RI RO TÍN DNG TI S GIAO DCH II
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIT NAM
LUN VĂN THC S KINH T
TP. H Chí Minh – Năm 2007
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - Người đăng: Đỗ Minh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 9 10 741